Sistemet e informacionit dhe Siguria

Ky kurs ofron koncepte bazike per teknologjite ne fushen e IT Security. Qellimi i ketij kursi eshte qe tju ofroje studenteve nje koncept themelor te sigurise ne teknelogjine informative.

Perfshihen shume aspekte si Hyrjet ne sigurine e informacionit,leshimet e sigurise, access kontrolli, menaxhimi i rrezikut, firewallat dhe VPN, sulmet dhe kercnimet, sistemet per detektim dhe ndalje te nderhyrjeve, sigurine ne Internet (IPSec,PGP,SSL,SSH) si dhe business continuity and disaster planning.

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1: Ti kuptojne mire objektivat baze te sigurise se informacionit

Rezultati 2: Sistemet kriptografike, Siguria ne Web dhe Rrjeta

Rezultati 3: Kontrollet e qasjes, standarded politikat dhe procedurat ne siguri te IT-se

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/