Arkitekturë softuerike

Kjo njësi ka të bëjë me kuptimin e koncepteve të arkitekturës softuerike, si dhe rolin kyç që luan kjo fazë e zhvillimit në suksesin e një sistemi softuerik nga specifikimi i kërkesave deri te dizajni detal

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1: Hyrje në Arkitekturën Softuerike, Stilet dhe Modele Arkitektonike dhe Atributet e Cilësisë së Softuerit

Rezultati 2: Hyrje në Arkitektura dhe Teknologjitë Ndërmjetësuese si dhe Teknologjitë e Orientuara në Shërbime

Rezultati 3: Procesi i një Arkitekture Softuerike, Arkitektura në Projekte Agile, Projektimi i një Arkitekture dhe UML (Gjuha për Modelim të Unifikuar)

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/