Rrjeta kompjuterike dhe Cloud

Kjo lende do te ofroje informacione baze mbi hierarkinë e shërbimeve ne cloud. Këto shërbime do te fokusohen ne aplikimin dhe administrimin e tyre dhe një pjese tjetër do te orientohet ne infrastrukturën cloud. Temat kryesore do te jene: paraqitja e njehsimeve ne Cloud, njehsimet paralele ne cloud, virtualizimi dhe siguria ne cloud. Studentet do te përdorin platforma te ndryshme qe janë te zhvilluara nga Google, Amazon, Microsoft, Tahoo dhe VMWare.

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1 Njohuri ne Rrjeteve Kompjuterike

Rezultati 2 Njohja me shërbimet ne Cloud.

Rezultati 3 Evidentimi i karakteristikave ne Cloud, krahasimi i përparësive dhe mangësive ne lloje te ndryshme te shërbimeve dhe resurseve Cloud.

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/