Algoritmet dhe Struktura e të dhënave

Ky kurs është krijuar për të analizuar probleme të ndryshme të algoritmeve dhe strukturave të të dhënave, përmes zhvillimit të programeve. Studentët do të studiojnë përpunimin e vargjeve dhe do të zbatojnë algoritme të specializuara. Kjo do të përfshijë radix sorts, substring search, tries, regular expressions dhe kompresimin e të dhënave.

Moduli përfundon me një përmbledhje duke e vendosur përmbajtjen e kursit në një kontekst më të gjerë.Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1: Të ketë njohuri adekuate në lidhje me: graph-processing algoritmet, duke përfshirë algoritmet  minimum spanning tree dhe algoritmet e shortest path.

Rezultati 2: String processing algorithms, duke përfshirë string sorts, tries, substring search, regular expressions, dhe kompresimin e të dhënave

Rezultati 3: Të jetë në gjendje të zgjedhë algoritmet e duhura në procesin e vendimmarrjes

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/