Sistemet e bazës se te dhënave

Kjo njësi ka të bëjë  me studimin e sistemeve të bazave te të dhënave, dizajnin e bazave me modele të bazuara në relacionet e entiteteve, modelin relacionar, si dhe krijimin e kërkesave drejt bazave duke përdorë SQL

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultatet 1 Njohja e funksioneve te ofruara nga sistemet për menaxhimin e bazave te të dhënave

Rezultati 2 Njohuri për dizajnin e bazave te të dhënave

Rezultati 3 Njohuri për krijimin e bazave te të dhënave si dhe manipulimin me të dhënat.

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/