Arkitekturë e Kompjuterëve dhe Sisteme Operative

Arkitekturë e Kompjuterëve dhe Sisteme Operative

Njohja dhe kuptimi i strukturës dhe organizimit të arkitekturave kryesore kompjuterike, vlerësimin e performancave të pjesëve përbërëse kompjuterike si dhe sistemit kompjuterik në përgjithësi.  Familjarizimi me konceptet e sistemeve operative moderne, përshkrimi i strukturës se sistemeve operative dhe arkitekturës se tyre

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1 Identifikimin e komponentëve te ndryshme te një sistemi kompjuterik dhe si ato nder veprojnë me një sistem operativ

Rezultati 2 Të kuptojnë sistemin hierarkik të memories duke përfshirë memoriet kesh (cache) dhe memorien virtuale

Rezultati 3 Shpjegimin e Threads dhe proceseve, funksionin dhe rendësin e tyre në një sistem

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/