Inxhinieri softuerike

Kjo njësi ka të bëjë  me përgatiten e kandidateve me të gjitha aspektet e zhvillimit të softuerëve nga fazat e hareshme të specifikimit të sistemit deri në mirëmbajtjen e tij.

Kandidatet do të marrin njohuri rreth inxhinierisë së softuerëve, kërkesave inxhinierike, modelimin e sistemit, dizajnin e arkitekturës softuerike, dizajnin e orientuar në objekte dhe teknikat e testimit.

Gjithashtu kandidatet do të marrin njohuri rreth dokumentimit dhe menaxhimit të një projekti softuerik

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultatet 1 Njohuri për proceset softuerike

Rezultati 2 Njohuri për modelet softuerike, tipet e softuerëve dhe Inxhinierin e kërkesave.

Rezultati 3 Njohuri për modelimin e Sistemit (UML), dizajnimi dhe implementimi si dhe Testimi dhe validimi i softuerëve

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/