Sistemi i Menaxhimit të Integruar

Sistemi i Menaxhimit të Integruar

Plotësimi i kërkesave të vazhdueshme në sistemin e menaxhimit

Organizatat po i kushtojnë gjithnjë e më shumë vëmendje arritjes së një zbatimi të integruar në sistemet e menaxhimit. Përfshirja e tyre ka disa përparësi të tilla si: përmbushja e detyrave dhe përgjegjësive në mënyrë sa më të qartë dhe të koordinuar. Në këtë mënyrë bëhet një vlerësim ose pasqyrim i të gjithë organizatës gjë e cila sjell si pasojë uljen e kostove. Në këtë pikëpamje lind pyetja nëse plotësimi i këtyre kërkesave është rruga e duhur. Tashmë ekziston një marrëveshje për këtë çështje, ku theksohet ndërthurrja e elementëve të sistemeve në mënyrë që të sigurohet një përmirësim i vazhdueshëm drejt ekselencës.

 Auditet e Integruara

Normat dhe Standartet e organeve legjislative përkatëse ofrojnë një gamë të gjerë modelesh në fushën e cilësisë, mjedisit dhe sigurisë, rrezikut dhe po ashtu në një shumëllojshmëri fushash të tjera. Duke u bazuar në standartin ISO 9001 organizatat kanë zhvilluar në një masë të madhe sistemin e menaxhimit të aspekteve që lidhen me mjedisin në përputhje me ISO 14001/EMAS. Ndërkohë aspektet që ndërlidhen me menaxhimin e sigurisë dhe shëndetit vihen në zbatim duke u bazuar tek standartet BS OHSAS 18001,SCC, SCP të cilat ndihmojnë në zbatimin e tyre. Veç kësaj një gamë e gjerë standartesh të cilat lidhen me sektorë specifik janë hartuar në bazë të kërkesave të këtyre grupeve të synuara.

Vënia në zbatim e auditeve të integruara shërben si një prej mënyrave për të çertifikuar sistemet e integruara të menaxhimit. Në këtë mënyrë kostot ulen ndjeshëm për arsye të ndërthurrjes së këtyre modeleve. Mbi të gjitha sigurohet pasja e një pasqyrimi më të gjerë të kompanisë dhe për pasojë mund të bëhen rekomandime frytdhënëse që i shërbejnë zhvillimit të saj të mëtejshëm. Shumica e auditeve të cilat ndërmerren nga “Quality Austria” mbulojnë një sërë standartesh dhe modelesh të cilat vihen në zbatim në secilin prej tyre.

Kurse e Integruara

Në tërësi fusha e menaxhimit të integruar përfshihet në të gjithë gamën e kurseve dhe trajnimeve të cilat organizohen prej “Quality Austria”. Këto kurse dhe trajnime janë tepër të dobishme për vënien në zbatim në mënyrë sa më efikase të këtyre kurseve. “Quality Austria” e ushtron veprimtarinë e saj duke u bazuar tek koncepti i ndërthurrjes së të gjithë qasjeve në një suazë të vetme, gjë e cila nënkupton përfshirjen e të gjithë elementëve bazë për sa i takon aspekteve të cilat ndërlidhen me sistemet e menaxhimit. Në kuadër të këtij koncepti trajtohen rreth 10 qasje të tilla që ndërlidhen me metodat e dokumentimit përpunimit të dhënave përmes mekanizmave përkatës etj. Këto çështje përmblidhen dhe shpalosen në një numër kursesh si mëposhtë;

  • Sistemi i integruar i menaxhimit- kërkesat
  • Sistemi i integruar i menaxhimit- metodat mekanizmat
  • Sistemi i integruar i menaxhimit- strategjia, organizimi dhe zhvillimet

Programi i trajnimit po bëhet gjithnjë e më tepër i rëndësishëm për menaxhimin e cilësisë në shumë drejtime ku vlen të përmenden disa prej tyre të tilla si në fushën e mjedisit, shëndetit, sigurise. Kjo shumëllojshmëri e fushave zgjerohet edhe më tej në raste të veçanta. Në këtë pikëpamje trajnimet e specializuara mbulojnë nevojat specifike në secilën fushë.

 Kreditë e Kursit

Përparësia kryesore e këtj kursi është ofrimi i një strukture modulare e cila është përcaktuar në vitin 2006. Në të gjitha trajnimet përfshihen fushat themelore në lidhje me cilësinë, mjedisin, shëndetin dhe sigurinë. Është tepër e domosdoshme ndjekja e një kursi trajnimi për marrjen e një çertifkate që jepet si dëshmi e përvetësimit të njohurive në këto kurse.

Përfitimet nga kursi

 Kandiatët do të përfitojnë fitojnë njohuri praktike duke mësuar sesi të përvetësojnë të gjithë sistemet e menaxhimit dhe t’i vënë ato në zbatim në organizatën ku punojnë. Ata do të kenë mundësinë të studiojnë elementët e përbashkët që kanë sistemet mes njëri-tjetrit. Në këtë mënyrë ata do të përshtaten më lehtë për të përmbushur kërkesat dhe detyrimet. Kjo gjë shmang krijimin e hendeqeve mes sistemeve dhe funksionin e organizatës si një e tërë.

 Çertifikimi në këtë fushë (çertifikatat e integruara)

Pasi përfundojnë në mënyrë të suksesshme ndjekjen e kursit në fushën e menaxhimit të cilësisë, menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë kandidatët do të pajisen me çertifikatën “Menaxher i Sistemeve të Integruara”, “Mbikqyrës i Sistemeve të Integruara” pa pagesë. Kjo proçedurë është në përputhje me standartin e Evropian të Cilësisë në Organizatë. Kandidati pajiset gjithashtu me çertifikatën “Menaxher i Sistemeve të Integruara CEO dhe QEHS”.

  • Integrated management system –  requirements
  • Integrated management system – methods and tools
  • Integrated management system – strategy and organisation development

The training programme for becoming a system manager for quality, environment or health and safety protection is expanded with subject-specific courses looking at specific issues and going deeper into the subject. This assures that a specialised training is always provided covering the specific needs of each area.   Course credits   The special advantage offered by this modular structure, which was first defined in 2006 is that the common training contents can be recognised for each certification scheme as quality, environment and health and safety. It is necessary to attend only two specific training courses for the completion of a specific certificate in addition to these common integrated courses. This means that already during training you profit from integration in the sense of training content recognition.   Benefits for the organisation   Participants will benefit in practical terms from this scheme by learning how to fuse the different management systems and successfully implement their integration in the organisation. They will be in a position to deal with the common system elements, and to do this in a manner that will also accomodate for specific requirements and obligations. This avoids the development of island solutions and management systems are created which provide optimal support for the development of the organisation.   Integrated certificates   When all three of the subject areas quality management, environment management and occupational health and safety management have been successfully completed, participants receive on application the certificates „Manager Integrated Systems“ or „Auditor for Integrated Systems“ free of charge. This procedure is also linked-in to the European Organisation for Quality with the issuing of the „EOQ Integrated QEHS Systems Manager“ certificate.

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/