Mjedisi dhe Energjia

Sistemet e menaxhimit mjedisor ndihmojnë në rritjen e zhvillimit të vazhdueshëm të performancës në fushën e mjedisit duke siguruar në këtë mënyrë ndërmarrjen e hapave të mëposhtëm;

 

  • Vlerësimi sistematik, objektiv dhe periodik i performancës mjedisore
  • Përçimin e të dhënave dhe një dialog të hapur me publikun
  • angazhimi për të mbajtur të gjitha rregulloret mjedisore (përputhshmëria në aspektin ligjor)

 

Bashkimi Evropian (BE)

 

Bashkimi Evropian (BE) është angazhuar në mënyrë të vazhdueshme për rritjen e shkallës së mirëqënies prosperiteti duke mbështetetur shfrytëzimin e burimeve natyrore dhe ndërmarrjen e nismave për të shmangur dëmtimin e mjedisit.  Si pasojë e këtij angazhimi, politikat e BE-së për mjedisin është zhvilluar tregtia dhe industrisë ftohen të kontribuojnë në zbatimin e objektivave mjedisore duke përdorur sistemet e menaxhimit dhe programet e veçanta që lidhen me mjedisin

 

Ecolabels dhe Blue Angels

 

Ecolabel

 

Qaulity Austria është një organ i cili kryen mbikqyrjen e markave të mëposhtme:

▪ UZ 02 Letër grafike / Ecolabel e BE-së “Letër grafike dhe grafike” dhe “letër gazete”

▪UZ 06 Mobilje

▪UZ 07 Materialet e drurit dhe të drurit

▪UZ 18 Produkte nga letra të riciklueshme

▪UZ 24 Produktet e shtypura / Ecolabel i BE-së “Letër e shtypur”

▪UZ 27 Bileta udhëtimi të orientuara nga mjedisi

▪ UZ 28 Produkte druri të qëndrueshme ndaj motit

▪UZ 56 Mbulesa për dysheme

▪ UZ 66 Sisteme të transporti me indikator të ulët

 

Blue Angel

Quality Austria është e çertifikuar për kryerjen e auditimeve të jashtme në bazë të udhëzimeve të mëposhtme të RAL (kriteret themelore të dhënies janë të vlefshme deri në vitin 2018):

▪ RAL-UZ 5: Produktet e letrës sanitare të prodhuara nga letra e riciklueshme (botim qershor 2013)

▪ RAL-UZ 14: Letra e ricikluar (Botimi Shkurt 2013)

▪ RAL-UZ 35: Mbulesa muri dhe mbulesa prej druri të përbëra kryesisht nga letër e riciklueshme

▪ RAL-UZ 56: Letër e riciklueshme (Botimi Korrik 2014)

▪RAL-UZ 65: Filtrat e letrës së pazbardhur për përdorim me ujë të ngrohtë ose me ujë të valë (Botimi Shkurt 2014)

▪ RAL-UZ 72: Gazetat Shtypi dhe Publikimet (Botimi Korrik 2014)

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/