Produktet e Përshtatura për Industritë e Specializuara

Produktet e Përshtatura për Industritë e Specializuara

Produktet e Përshtatura për Industritë e Specializuara

Ne jemi  duke përditësuar në mënyrë të vazhdueshme modelet tona të sprovuara të certifikimit duke shtuar standarde të reja të përdorura në sektorë të veçantë. Sidoqoftë integrimi i sistemeve të menaxhimit vazhdon të mbetet shqetësimi ynë. Përveç standardeve të veçanta teknike, mbikqyrësit e cilësisë janë kryesisht të kualifikuar në disa standarde ose modele të sistemit të menaxhimit plotësues.

Në këtë mënyrë ne i mbështesim klientët tanë përmes krijimit dhe përmirësimin e sistemeve specifike të menaxhimit të përshtatur dhe i njohim ata në lidhje me efikasitetin e sistemeve të tyre duke i  vënë në provë këto të fundit.

Shkathtësi të Shumëfishta

Përveç standardeve të veçanta teknike, auditorët e kualitetit janë kryesisht të kualifikuar në disa standarde ose modele të sistemit të menaxhimit shtesë. Në këtë pikëpamje mbartja e shkathtësive  shumëfishta i mundëson mbikqyrësve të cilësisë që të japin lë të kuptohet në lidhje me përmirësimet me një njohuri të madhe dhe duke u përqëndruar në rritjen e cilësisë për konsumatorin.

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/