Virtualizimi i Servereve

Qëllimi i këtij moduli  është pajisja e  studentëve me njohuri themelore mbi sistemet virtuale ne përgjithësi, sistemeve operative virutale, instalimin, krijimin e makinave virtuale, administrimin e tyre, si dhe menaxhimin e këtyre makinave virtuale te kyçura ne rrjetin kompjuterik.

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1  Kupton konceptet e funksionimit te sistemeve virtuale, platformave me te njohura virtuale dhe karakteristikat e tyre.

Rezultati 2  Kupton mënyrat e krijimit, menaxhimit dhe administrimit te makinave virtuale te cilat krijohen ne sistemin virtual

Rezultatet 3  Përfiton njohuri ne menaxhimin e një sistemi te ter virtual përfshi redundancën për rritje te disponueshmërisë se sistemeve si dhe migrimin e makinave brenda sistemit virtual

Rezultati 4.  Demonstron implementimin e sistemit virtual duke përfshi infrastrukturën përcjellëse si rrjetin dhe makinat virutale, hapësirën për ruajtje etj.

Rezultati 5. Përfiton njohuri dhe shkathtësi ne mirëmbajtjen dhe monitorimin te performancës, optimizmin, planifikimin e backup-ve, evitimin e problemeve qe mund te ndodhin ne sistem.

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/