Hyrje ne Cloud

Kjo lende do te ofroje informacione baze mbi hierarkinë e shërbimeve

ne cloud. Këto shërbime do te fokusohen ne aplikimin dhe administrimin e tyre dhe një pjese tjetër do te orientohet ne infrastrukturën cloud. Temat kryesore do te jene: paraqitja e njehsimeve ne Cloud, njehsimet paralele ne cloud, virtualizimi dhe siguria ne cloud. Studentet do te përdorin platforma te ndryshme qe janë te zhvilluara nga Google, Amazon, Microsoft, Tahoo dhe VMWare.

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1: Njohja me shërbimet ne Cloud.

Rezultati 2: Demonstrimi i karakteristikave ne Cloud, krahasimi i avantazheve dhe mangësive ne lloje te ndryshme te shërbimeve dhe resurseve  Cloud.

Rezultati 3: Aplikojnë shërbimet komerciale ne njehsimet ne Cloud dhe infrastrukturen e tyre si: Shërbimet ne Amazon, Windows Azure dhe Google App

Rezultati 4. Vlerësojnë shtresat e ndryshme të infrastrukturës Cloud, zhvillojnë një plan të sigurisë dhe te virtualizimit.

Rezultati 5. Demonstrojnë aftësi te mira ne përzgjedhjen e operatorit te shërbimeve ne cloud varësisht nga kërkesat e dhëna.

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/