Infrastruktura Mobile

Qëllimi i këtij moduli është qe studenti te mësoj dhe te kuptoje konceptin e lidhjes celular e rrjeteve, strukturën dhe administrimin e GSM rrjetit, evoluimin e gjeneratave duke filluar nga GPRS, EDGE, 3G deri te 4G. Po ashtu, studentëve i jepet edhe një shikim më i brendshëm në pikëpamje të modulimit dhe multipleksimit në telefoninë moderne mobile. Moduli po ashtu trajton edhe çështjet e ndikimit të ambientit në sinjal dhe implikimet ligjore.

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1: Kuptojnë konceptet e teknologjisë se infrastrukturave mobile dhe funkcionimin e moduleve të sistemeve moderne mobile dhe rolin e tyre.

Rezultati 2: Bëjnë krahasimin e gjeneratave te komunikimit mobil dhe të kuptojnë avancimet në gjeneratat e reja dhe përgatitjen e projekteve te fushës përkatëse Me anë të simulatorit të jete ne gjendje te planifikojnë, dizajnojnë pjese perkatese si dhe optimizojnë rrjetet celulare

Rezultati 3: Kanë një vetëdije per llojet e sherbimeve dhe aplikacioneve qe ofrohen dhe qe mund te ofrohen

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/