Bazat teknike për informatikë

Ky kurs do te ofroje një hyrje te plote ne industrinë e TIK-ut, duke ju mundësuar  studenteve  te  mësojnë  dhe  demonstrojnë  punën  me kompjuterët   personal,   harduer,   softuer   dhe   sisteme   operative. Studentet do te mësojnë si punon kompjuteri, si te trajtojnë problemet harduerike dhe softuerike dhe si te operojnë me njësitë e kompjuterëve personal.

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1: Kuptoj konceptet themelore të teknologjisë informative, kompjuterëve, pajisjeve dhe softuerëve

Rezultati 2 Instaloj sistemin operativ, varësisht nga kapacitetet e kompjuterit

Rezultati 3: Rregulloj parametrat kryesor te sistemit operativ dhe bene azhurnimin e tije.

Rezultati 4. Identifikon dhe përshkruan komponentet themelore te pajisjeve

mobile si dhe demonstron aftësinë për azhurnim te sistemeve

Rezultati 5. Instalon dhe konfiguron pajisje te rrjetit siç janë printerët dhe skanerët

Rezultati 6. Dizajnon dhe implementon rrjeta bazike duke konfiguruar dhe instaluar pajisje te rrjetit

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/