Bazat e Qarqeve Kompjuterike

Qarqet dhe sinjalet janë material themelor për inxhinierinë kompjuterike. Këto fusha ofrojnë njohuritë bazë për projektimin e qarqeve të përdorura për zbatimin e kompjuterëve. Njohuritë e qarqeve elektrike të përdorura për zbatimin e qarqeve dixhitale dhe kompjuterëve do të përfshijnë sasitë elektrike, qarqet rezistente dhe reaktive, analizën sinusoidale, konvolucionin dhe qarqet selektive të frekuencës. Temat kryesore përfshijnë sasitë elektrike, qarqet rezistente, qarqet dhe rrjetet reaktive, përgjigjen e frekuencës, analizën sinusoidale, analizën Furier, Filtrat, transformimet e Laplace.

 

Rezultatet e të mësuarit

Pas përfundimit me sukses të kursit, studenti pritet të:

  • Të kuptojë parimet e funksionimit të qarqeve kompjuterike
  • Dizajnoni / analizoni qarqet logjike kombinuese dixhitale
  • Dizajnimi / Analizimi i qarqeve logjike sekuenciale dixhitale
  • Të kuptojë parimet e qarqeve kompjuterike
  • Të kuptojë përmbajtjen e frekuencës së sinjaleve
  • Analizoni sinjalet në domenin e frekuencës

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 Kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/