Administrimi i Serverëve dhe Sistemeve të Bazës së të Dhënave

Administrimi i Serverëve dhe Sistemeve të Bazës së të Dhënave

Ky modul parasheh aftësimin e studenteve për te bere implementimin, menaxhimin e infrastrukturave te serverëve dhe administrimin e sistemeve te bazave te te dhënave.

Rolin e virtualizimit dhe pasqyrimit te serverëve ne kohen kur ofrimi i shërbimeve dhe qasja ne informata ne kohe reale është esenciale. Familjarizimi me ruajtjen, mbrojtjen dhe arkivimin e te dhënave te ndjeshme duke përdorur sistemet me efikase, duke u bazuar ne praktikat me te mira te përdorura

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1 Njohuri për dizajnimin dhe virtualizimin e infrastrukturës se serverëve

Rezultati 2 Njohuri për implementimin dhe administrimin te infrastrukturës se serverëve

Rezultatet 3 Njohja e funksioneve te ofruara nga sistemet për administrimin e bazave te të dhënave

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/