Rrjetet kompjuterike 2

Qëllimi i këtij moduli është aftësimi praktik i studentëve (i përcjellë me përshkrim të elementeve të domosdoshme teorike) në domenin e koncepteve më te avancuara te rrjetëzimit. Përqendrimi do të jetë në dizajnimin e rrjeteve WAN me shume pajisje ndërlidhëse (Swich, Ruter), konfigurimi i tyre dhe administrimi sipas kërkesave dhe nevojave IT infrastrukturave tipike moderne. Dizajnimi i rrjeteve do të mbështetet në praktikat më të mira në këtë lemi dhe do të përfshijë nivelet e ndryshme të rrjetëzimt sikur  se janë nevojat e aplikacioneve, algoritmat e rrugëtimit, infrastruktura rrjetëzuese dhe ndërrjetëzuese, aspektet e sigurisë etj

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati mësimor 1 – Aplikimi i njohurive mbi switched networks, LAN rrjetet dhe teknologjitë përfshi edhe qasjen në zgjidhjen dhe evitimin e problemeve

Rezultati mësimor 2 – aplikimi i njohurive mbi routed networks, algoritmat, zgjidhja dhe evitimi i problemeve

Rezultati mësimor 3 – Aplikimi i njohurive mbi WAN linkat dhe mbi ndërlidhjen e AS të ndryshëm – BGP.

Rezultati mësimor 4 – Aplikimi i njohurive mbi projektimin e QoS për aplikacione, menaxhimin dhe testimin e rrjetit

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/