Rrjetet kompjuterike 1

Qëllimi i këtij moduli është aftësimi praktik i studentëve (i përcjellë me përshkrim të elementeve të domosdoshme teorike) në domenin e koncepteve më te avancuara te rrjetëzimit. Përqendrimi do të jetë në dizajnin e rrjeteve LAN me shume pajisje ndërlidhëse te Rrjetave kompjuterike ,konfigurimi i tyre dhe administrimi sipas kërkesave dhe nevojave IT infrastrukturave tipike moderne. Dizajni i rrjeteve do të mbështetet në praktikat më të mira LAN dhe VLAN .

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati mësimor 1 –  Arkitektura e rrjetave lokale LAN.

Rezultati mësimor 2 – Modelet referuese OSI dhe TCP/IP , IPv4 adresimi dhe Subnetimi .

Rezultati mësimor 3 – Komutimin në LAN – Suiçi,Konceptet e adresimit me IPv6, Konfigurimi i ruterit.

Rezultati mësimor 4 – Aplikimi i njohurive mbi bazet e rrugtimit, Protokollet e rrugëtimit Routing protocols

Rezultati mësimor 5 – Aplikimi i sigurisë me listat e kontrollit të qasjeve ACL

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/