Microsoft Certified Educator

Microsoft Certified Educator

Trajner i çertifikuar i Microsoft (MCE) është një program i zhvillimit profesional që ndërton urën midis aftësive teknologjike dhe mësimdhënies novatore. Në këtë pikëpamje, trajnerët të kanë një çertifikim MCE, janë në gjendje të dëshmojnë, se kanë shkathtësitë, njohuritë e nevojshme për t’i dhënë studentëve të tyre një pasqyrim dhe analizë të hollësishme të elementëve teorikë dhe praktikë lidhur me paketën e Microsoft. Përfitimet e ndjekjes së të një programi të zhvillimit profesional në institucionin tuaj janë si mëposhtë:

 

  • Siguron që fakulteti dhe stafi përkatës të ketë marrë njohuritë bazë, lidhur mekanizmave mbi të cilat funksionon të Microsoft, si nga pikëpamja teorike ashtu edhe praktike;
  • Siguron që fakulteti dhe stafi përkatës, mund të demonstrojë zbatojnë në praktikë njohuritë e marra në përputhje me kërkesat dhe sfidat e shekullit të XX;
  • Krijon mundësi që stafi i fakultetit përkatës të kuptojë se cilat janë shkathtësitë e veçanta të Microsoft të cilat janë të domosdoshme në shekullin e XX;
  • Krijon mundësi për një zhvillim profesional të dobishëm;
  • Krijon mundësi për kontribuar në fushën e TIK përmes investimeve të vlefshme dhe të besueshme;