Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist

Specialist në paketën Microsoft Office

Përmbledhje e çertifikimit, Specialist në paketën Microsoft Office (MOS)

Specialist Microsoft Office (MOS) 2016 ofron mundësi për të vlerësuar njohuritë dhe aftësive, përmes metodave bashkëkohore të testimit të ashtuquajtuar “project-testing” (vlerësimi i njohurive përmes hartimit të projekteve përkatëse), kjo bëhet duke u dhënë studentëve dhe profesionistëve të fushës, ushtrime nga bota reale, për të vlerësuar shkallën e tyre të njohurive lidhur me Microsoft Office.

Në kuadër të kësaj metodologjie vlerësimi, sigurohet që secili prej përdoruesve të çertifikuar të ketë fituar njohuritë bazë dhe është të jetë në gjendje të përdorë në mënyrë funksionale paketën e Microsoft Office. Për rrjedhojë, kjo gjë i’u jep atyre mundësi për ndjekur një karrierë në sferën akademike, njëkohësisht edhe në sektorin e punësimit.

 

Vlera e certifikimit të Microsoft

Certifikimi i Microsoft u jep studentëve dhe kandidatëve të fuqisë punëtore fuqinë që të përcaktojnë kursin e tyre, të përmbushin ambicien e tyre dhe të realizojnë potencialin e tyre. Shihni statistikat që vërtetojnë se këto çertifikime ju japin mjetet për të ndërtuar një të ardhme të ndritshme dhe të përgatiteni veten për një karrierë të suksesshme.