Entrepreneurship and Small Business

Entrepreneurship and Small Business

SBV (Sipërmarrja dhe Biznesi i Vogël)

SBV (Sipërmarrja dhe Biznesi i Vogël), është një nga programet më të reja të çertifikimit nga Certiport. Ky program është menduar të zbatohet në mënyrë të veçantë në në ambiente akademike përfshirë shkollat e mesme, shkollat profesionale, kolegjet e komunitetit dhe kolegjet teknike.

Përfundimi i suksesshëm i këtij çertifikimi do të vërtetojë aftësi dhe njohuri për ata studentë të interesuar të punojnë në një profesion tregtar të aftësive të mesme si shefi i tyre dhe ata me sipërmarrje dhe aspirata të karrierës së biznesit të vogël.

Pas përfundimit të këtij çertfifikimi, kandidatët pritet të kenë fituar njohuritë bazë lidhur me parimet e sipërmarrjes dhe ato të biznesit të vogël. Sidoqoftë është e këshillueshme që kandidatët të kenë një përvojë si menaxher në sektorin e biznesit të vogël, në mënyrë që të t’ia dalin me sukses në provim. Përfundimi i sukesshëm i çertifikimit, i krijon mundësi kandidatëve të integrohen lehtësisht në tregun e punës i cili lidhet me profesionin e menaxherit të një biznesi ose sipërmarrje dhe në të njëjtën kohë krijon aspirate për një karrierë të suksesshme në sektorin e biznesit të vogël.