Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

KONCEPTET E MËSIMDHËNIES DHE MËSIMNXËNIES

 

Koncepti didaktik i zbatuar në Sistemet e Informacionit synon të rrisë njohuritë eksplicite të studentëve (konceptualizim/reflektim) dhe njohuri të heshtura (eksperimentim/përvojë).

 

Konceptualizimi: Njohuri eksplicite të përpunuara përmes teorisë.

Eksperimentimi: njohja konceptuale bëhet e bazuar.

Përvoja: aplikimi praktik i njohurive të heshtura, duke përforcuar njohuritë e heshtura të fituara nga eksperimentimi.

Reflektim: sjell njohuri të heshtura të pandara në sipërfaqe.

 

Mësimi praktik i studentëve do të organizohet dhe mbështetet nëpërmjet qasjeve të mëposhtme: në laboratorët e UBT-së, në ndërmarrjet industriale me të cilat UBT ka marrëveshje bashkëpunimi, në laboratorët dhe institutet që punojnë në përpunimin e ushqimit dhe analizën e sigurisë, Në organizata të ndryshme ushqyese.

Vlerësimi i studentëve bazohet në:

 

Seminare: duhet të jepet një herë në semestër dhe lëndë me qëllim të dhënies së një vlerësimi formativ të progresit të studentëve. Seminari mund të shkruhet ose të prezantohet. Mësimdhënësi përgjegjës përcakton formën e një seminari dhe përqindjen e vlerësimit. Seminari i një kursi përbëhet prej 20% të vlerësimit përfundimtar të kursit.

 

Projekte ndërdisiplinore: Çdo student duhet të kryejë një projekt ndërdisiplinor gjatë semestrit. Projektet gjithmonë përbëhen nga një pjesë e shkruar dhe e prezantuar. Projektet vlerësohen. Projekti ndërdisiplinor përfshin 20% të klasës përfundimtare të kurseve të përfshira në projekt.

 

Në ekzaminimin e laboratorit: eksperimentimi laboratorik dhe ushtrimet numerike të kurseve specifike përfshijnë formën e provimit të përcaktuar nga një profesor. Mund të jetë në formë të provimit me gojë, kuize, provim me shkrim tremujor, etj. Përgjegjësia e mësimdhënësit duhet të përcaktojë përqindjen e notave në detyrat, seminaret dhe projektet e vlerësimit të laboratorit.

 

Provimet përfundimtare: duhet të kryhen pas përfundimit të semestrit bazuar në afatet e përcaktuara nga UBT. Provimet përfundimtare duhet të mbulojnë rezultatet e mësimit për kursin dhe duhet të vlerësohen. Provimi përfundimtar përfshinë 60% të klasës së kursit të ekzaminuar.