Pranimi në Studime, Kriteret dhe Afatet

Ky program i dedikohet të gjithë atyre që janë të interesuar në teknologji dhe dëshirojnë të studiojnë Teknologjinë e Informacionit dhe të Komunikimit.

Të gjithë atyre që dëshirojnë të kuptojnë ndërlidhjen dhe aplikimin e Sistemeve të Informacionit duke zhvilluar ekpertizën teknike.

Të gjithë atyre që dëshirojnë të diplomojnë në Sisteme të Informacionit, por janë të orientuar me mendje nga Biznesi.

 

Studentët – programi ofrohet për studentët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë dhe kanë kaluar testin kombëtar të maturës;

Praktikanët dhe Menaxherët e TIK-ut – programi u ofrohet praktikantëve ekzistues të TIK-ut, të interesuar për të përmirësuar njohuritë dhe aftësitë në profesion;

Profesionistët në fushën e industrisë – programi ofrohet për ata që kryejnë funksione të TIK-ut në strukturat e tjera ekonomike, ku ndërthurja e TIK-ut shihet si një vlerë e shtuar.

Profesionistët e Menaxhimit të Biznesit– programi ofrohet për ata që tashmë punojnë në administratën publike dhe ku TIK shikohet si një mjet kryesor për menaxhimin e informacionit, sigurinë e informacionit, qeverisjen nëpërmjet vënies në funksion të infrastrukturës elektronike dhe përdorimin e TIK-ut në rritjen e cilësisë së shërbimeve publike.

 

Kriteret e pranimit të programit janë si mëposhtë:

 • Studentët që kanë përfunduar nivelin e arsimit të mesëm të lartë të nivelit EQF;
 • Studentët që kanë përfunduar nivelin e arsimit të mesëm të lartë të nivelit EQF në shkollat ekonomike;
 • Nxënësit që kanë përfunduar nivelin e Arsimit të Mesëm të Lartë në Informatikë në nivelin e EQF;
 • Studentët që kanë përfunduar matematikën e nivelit 3 të EQF;
 • Nxënësit që kanë përfunduar studimet në Shkencat Inxhinierike në Nivelin EQF 3;
 • Studentët që kanë përfunduar studimet në Shkencat e nivelit 3 të EQF;
 • Studentët që kanë përfunduar studimet në fushën e biznesit në nivelin 3 të EQF;
 • Studentët duhet të kenë përfunduar nivelin e arsimit të mesëm të lartë në shkencat kompjuterike të nivelit EQF;
 • Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin e Arsimit të Mesëm të Lartë në Informatikë në nivelin e EQF;
 • Nxënësit duhet të kenë një arritur rezultate të në matematikë, lexim dhe anglisht në provimin e Maturës Kombëtare;
 • Profesionistët e industrisë me përvojë vjetore ose më shumë në një nga fushat e teknologjisë së Informacionit dhe menaxhimit të biznesit do të pranohen pavarësisht nga fusha e arsimit të mesëm të lartë.