Struktura e Programit

STRUKTURA E PROGRAMIT TË SISTEMEVE TË INFORMACIONIT

 

Programi bachelor i Sistemeve te Informacionit është i strukturuar në 3 vite, 6 semestra.

 

 

VITI I PARË: 60 ECTS

SEMESTRI 1: 30 ECTS
 
No Tipi Lënda
1 C Hyrje në TIK dhe produktiviteti personal
2 C Ekonomi
3 C Matematikë
4 C Teoria dhe Praktika e Sistemeve të Informacionit
5 C Bazat e Menaxhmentit dhe Menaxhmenti Ndërkulturor
6 C Gjuhë e Huaj I (Gjuhë angleze/Gjuhë gjermane)
7 C Shkrim Profesional
 SEMESTRI  2 :  30 ECTS
8 C Organizimi i Kompjuterëve  – Hardveri dhe Softveri
9   Statistika
10 C Bazat e Programimit
11 C Menaxhmenti dhe Kontabiliteti Financiar
12 C Menaxhimi i Projektit
13 C Gjuhë e Huaj II (Gjuhë angleze/Gjuhë gjermane)
VITI DYTË: 60 ECTS
SEMESTRI  3
No Tipi Lënda
14 C Programimi, të dhënat dhe Strukturat e objektit
15 C Dizajni Fizik dhe implementimi në mjedise të reja
16 C Analiza dhe  Dizajni i Sistemeve të informacionit
17 C Marketing
18 C Menaxhimi Operacional
19 O

Zgjedhore (1):

Menaxhimi i Njohurive

Udhëheqja

Komunikimi dhe aftësive negociuese

SEMESTRI  4
No Tipi Lënda
20 C Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit
21 C Algoritmet dhe Struktura e të dhënave
22 C Rrjetat, Shpërndarja e Sistemeve and Telekomunikacionit
23 C Çështjet etike dhe ligjore në Sistemet e Informacionit
24 C Bazat e Sistemit të menaxhimit të të dhënave
25 O

Zgjedhore (2):

 

Komputerët e  Mjekësisë Ligjore

E-Tregti

Sistemet e informacionit hapësinor

VITI TRETË 3
 

SEMESTRI  5

26 C Algoritmet, Programimi dhe zhvillimi i aplikacionit
27 C Dizajni dhe Administrimi i sistemit të bazës së të dhënave
28 C Sigurimi i SI dhe Siguria
29 C SI dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
30 C Modelet e Biznesit
31 O

Zgjedhore 3:

 

Sistemi në mbështetje të vendimeve

Projektimi dhe Implementimi fizik me DBMS

Të dhënat e Gjurmimeve dhe Magazinimi

SEMESTRI  6
32 C Metodat hulumtuese
33 C Projekti i SI (lab Lendet)
34 C Teza e Bachelorit