Struktura e Programit

STRUKTURA E PROGRAMIT TË SISTEMEVE TË INFORMACIONIT

 

Programi bachelor i Sistemeve te Informacionit është i strukturuar në 3 vite, 6 semestra.

 

 

VITI I PARË: 60 ECTS

SEMESTRI 1: 30 ECTS
NoTipiLënda
1CHyrje në TIK dhe produktiviteti personal
2CEkonomi
3CMatematikë
4CTeoria dhe Praktika e Sistemeve të Informacionit
5CBazat e Menaxhmentit dhe Menaxhmenti Ndërkulturor
6CGjuhë e Huaj I (Gjuhë angleze/Gjuhë gjermane)
7CShkrim Profesional
 SEMESTRI  2 :  30 ECTS
8COrganizimi i Kompjuterëve  – Hardveri dhe Softveri
9Statistika
10CBazat e Programimit
11CMenaxhmenti dhe Kontabiliteti Financiar
12CMenaxhimi i Projektit
13CGjuhë e Huaj II (Gjuhë angleze/Gjuhë gjermane)
VITI DYTË: 60 ECTS
SEMESTRI  3
NoTipiLëndaL
14CProgramimi, të dhënat dhe Strukturat e objektit2
15CDizajni Fizik dhe implementimi në mjedise të reja2
16CAnaliza dhe  Dizajni i Sistemeve të informacionit2
17CMarketing2
18CMenaxhimi Operacional2
19O

Zgjedhore (1):

Menaxhimi i Njohurive

Udhëheqja

Komunikimi dhe aftësive negociuese

2
SEMESTRI  4
NoTipiLëndaL
20CMenaxhimi i Sistemeve të Informacionit2
21CAlgoritmet dhe Struktura e të dhënave2
22CRrjetat, Shpërndarja e Sistemeve and Telekomunikacionit2
23CÇështjet etike dhe ligjore në Sistemet e Informacionit2
24CBazat e Sistemit të menaxhimit të të dhënave2
25O

Zgjedhore (2):

 

Komputerët e  Mjekësisë Ligjore

E-Tregti

Sistemet e informacionit hapësinor

2
VITI TRETË 3
 

SEMESTRI  5

26CAlgoritmet, Programimi dhe zhvillimi i aplikacionit2
27CDizajni dhe Administrimi i sistemit të bazës së të dhënave2
28CSigurimi i SI dhe Siguria2
29CSI dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore2
30CModelet e Biznesit2
31O

Zgjedhore 3:

 

Sistemi në mbështetje të vendimeve

Projektimi dhe Implementimi fizik me DBMS

Të dhënat e Gjurmimeve dhe Magazinimi

2
SEMESTRI  6
32CMetodat hulumtuese2
33CProjekti i SI (lab Lendet)1
34CTeza e Bachelorit?