Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

NDËRLIDHJA ME INDUSTRINË DHE PARTNERITETI

 

 

Në shumicën e programeve universitare të mësuara në UBT studentëve do t’iu kërkohet të ndërmarrin punë praktike dhe/ose laboratorike. Megjithatë, cilado qoftë forma e tij, mësimi praktik ka të ngjarë të kontribuojë në një pjesë të konsiderueshme të komponentit të mësimdhënies të këtyre kurseve dhe të llogarisë shumicën e kohës së kontaktit të një studenti me stafin mësimdhënës. Ne jemi në procesin e krijimit të Bordit të Industrisë të Fakultetit për t’i ndihmuar studentët tanë që të përshtaten shpejt me industrinë dhe të jenë pjesë e saj.

Qëllimet e punës praktike ndryshojnë, por zakonisht përfshijnë:

 

  • Lidhja e teorisë me praktikën;
  • Zhvillimi i shkathtësive dhe teknikave praktike;
  • Mësoni si të përdorni pajisjet;
  • Kuptimi i metodës shkencore;
  • Zhvillimi i aftësive për zgjidhjen e problemeve;
  • Menaxhimi dhe analizimi i të dhënave;
  • Duke nxjerrë përfundime dhe aftësi vlerësuese;
  • Zhvillimi i aftësive profesionale – p.sh. puna në grup, paraqitja e gjetjeve, etj.

 

Në vitin e parë studentëve zakonisht u kërkohet të ndjekin protokollet dhe të njihen me metodat dhe pajisjet bazë. Në vitet e mëvonshme studentët do të pritet të hartojnë dhe planifikojnë eksperimentet dhe hetimet e tyre; të cilat përfundimisht mund të përfundojnë me nxënësit që ndërmarrin një pjesë të madhe të punës individuale të projektit.

 

Teoria e arsimimit bazë për punën praktike është ajo e të mësuarit eksperimental ose ‘të mësuarit përmes dhe nëpërmjet të bërit’. Pra, një besim kyç është se studentët duhet të kenë përvojë në kryerjen e detyrave të mësimit dhe pastaj të mbështeten për të reflektuar mbi to në mënyrë kritike. Prandaj, ‘shkrimi’ ose raportimi i punës praktike është shumë i rëndësishëm. Nxënësit udhëhiqen shpesh për të kritikuar punën e tyre dhe për të propozuar përmirësime në qasjet që ata morën dhe rezultatet e arritura.

 

Në varësi të disiplinës, seancat praktike mund të zhvillohen gjatë një dite të tërë ose gjysmë dite dhe të mbikëqyren nga personeli akademik, teknikët e laboratorit dhe demonstruesit pasuniversitarë. Një nga sfidat për stafin akademik është, pra, që të koordinojë këtë “ekip mësimor” të zgjeruar. Për shembull, mund të jetë e nevojshme që puna paraprake me stafin teknik të kalojë përpara klasës, veçanërisht nëse materialet e gjalla duhet të përdoren në klasë. Është e mundshme që studentët pasuniversitarë që punojnë si demonstrues të laboratorit do të duhet të përzgjidhen të trajnuar dhe informuar në seancën e veçantë dhe të udhëheqin rolet e veçanta të tilla si sigurimi i praktikave të sigurta të punës ose vlerësimi i aftësive dhe/ose raporteve laboratorike të studentëve.

 

UBT ka shumë marrëveshje me institucione dhe kompani të ndryshme (IPKO, ASSECO, Ministri, Raifaissen Bank, etj) dhe ka provuar të jetë një histori suksesi.