Specializimet

SPECIALIZIMET NË SISTEME TË INFORMACIONIT

 

Kurrikula e Sistemeve të Informacionit është e dizajnuar për të prodhuar të diplomuar të pajisur për të funksionuar në pozitat e sistemeve të informacionit të nivelit të hyrjes me një bazë të fortë për rritjen e vazhdueshme të karrierës. Kurrikula reflekton të dhëna nga industria dhe universitetet. Ajo u përgjigjet kërkesave të industrisë, si për theksin më të madh në orientimin teknik dhe aftësinë e përmirësuar në ndërveprimet individuale dhe grupore. Kurrikula kërkon një zgjidhje të problemeve të ngulitura dhe kornizë kritike të të menduarit në të gjitha kurset. Kurrikula ka kurse të sistemeve të informacionit, por gjithashtu merr përdorimin e kurseve paraprake në komunikimet, matematikën dhe statistikat, si dhe funksionet e biznesit. Kurset paraprake të komunikimit duhet t’u japin studentëve aftësi dëgjimi dhe njohuri për të qenë efektive në komunikimin me shkrim dhe me gojë. Parakushtet e matematikës dhe statistikave duhet të ofrojnë teknika bazë sasiore dhe cilësore. Kurset e biznesit duhet të mbulojnë funksionet e përbashkëta të biznesit, ekonominë dhe konsideratat ndërkombëtare.

 

Në këtë mënyrë, nuk kemi ndarje të specializimeve në programin IS Bachelor, pasi struktura e tij e kurrikulës është më e përgjithshme.