Infrastruktura

INFRASTRUKTURA

UBT ka ndërtuar dhe pajisur laboratorë për të bërë të mundur mësimin praktik të studentëve, si dhe veprimtarinë kërkimore në sferat e Sistemeve të Informacionit.

Në lidhje me qëllimin e këtij programi të studimit, UBT ofron në dispozicion laboratorët më bashkëkohorë dhe të pajisur me të gjitha elementet e nevojshme për të mësuar dhe aplikuar trendët e fundit në Sisteme të Informacionit, duke krijuar laboratorët për të gjitha specializimet si mëposhtë: :

  • Laboratori për Siguri Kibernetike;
  • Laboratorin për zhvillim të softuerëve;
  • Laboratori për GIS – Geo-Information Systems
  • Laboratori për Infrastrukturën e të dhënave hapësinore (Spatial Data Infrastructure)
  • Laboratorin për simulimin e sistemeve të pagesave dhe tregut elektronik (e-commerce and e-payment)
  • Laboratori për Rrjete Kompjuterike
  • Laboratori për telekomunikime.