Studentët

Programi i Gjuhes angleze ka një diversitet të gjerë ne kurrikule dhe është i përshtatshme për: të diplomuarit e shkollave të mesme, dhe profesionistët nga fusha të tjera që kërkojnë një ndryshim në karrierë. Kurikula perfshin një gamë të gjerë lendesh si nga gjuha dhe letërsia angleze poashtu edhe nga lendet ndërdisiplinore. Duke përfshirë përkthimin si një mënyrë tjetër te komunikimit, ne shpresojmë që të pergatisim nje staf të kualifikuar që do të jetë në gjendje të punojë në institucione te ndryshme. Andaj, ekzistojnë mundësi të ndryshme per te diplomuarit te programit te gjuhes angleze për te punuar në sektorin e përkthimit, interpretimit, gazetarise, turizmit, mësimdhënies, marrëdhënieve nderkombetare, interpretimit biznesor, redaktimit dhe shkrimit kreativ. Të diplomuarit gjithashtu mund të ndjekin karrierën e tyre në organizata ndërkombëtare, siç është Bashkimi Evropian, si dhe të punojnë ne ambasada te ndryshme.

 

Presentimet

 

UBT’s got talent