Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

UBT BSc Konceptet e mësimdhënies dhe të vlerësimit

Kalendari akademik jep informata për datat specifike të rëndësishme, duke ofruar informata për fillimin dhe përfundimin e ligjëratave, afatet e testimeve, afatet për regjistrim dhe për nënshtrim në provime.

Kalendari akademik aprovohet çdo fillimvit. Një vit akademik zgjat 40 javë dhe është i ndarë në dy semestra: semestri vjeshtor dhe semestri Pranveror (të dy nga 16 javë) me dy afate të provimeve në këto afate (në Janar dhe në Qershor). Pesha normale e studimeve është 30 ECTS kredi për semestër. Në mënyrë që të mbajnë statusin e studentit, studentët duhet të kenë së paku 45 ECTS kredi për vit akademik. Dokumenti bazik për organizimin e studimeve gjatë semestrit është orari i ligjëratave, përmes të cilit synohet shpërndarje e drejtë dhe e barabartë e peshës së studimeve gjatë gjithë kohës së studimeve.

 

Mësimdhënia: Mësimdhënia ofrohet përmes ligjëratave interaktive, seminareve, si dhe mësimeve individuale. Praktika e zakonshme është që gjatë javës të ketë një ligjëratë dhe dy ushtrime për çdo lëndë. Në përshtatje me qasjet pedagogjike, disa njësi mund të kërkojnë një mësimnxënie më direkte. Në shumë lëndë, studentëve u kërkohet të lexojnë disa materiale obligative, zakonisht 15-20 faqe për seminar. Po ashtu, punimet që zakonisht kërkohen janë punime kërkimore deri në 15 faqe. Sesionet e seminarëve janë mundësi që u ofrohen studentëve që të diskutojnë më thellë temat e javës dhe të marrin opinione shtesë për temat e caktuara. Prandaj, pjesëmarrja në seminare është e obligueshme. Platforma elektronike Moodle, e bën shumë më të lehtë komunikimin profesor – student. Në këtë platformë profesorët mund të vendosin të gjitha materialet relevante për lëndën e tyre, të organizojnë kuize online, të komunikojnë rezultatet e testimeve, të dërgojnë njoftime të ndryshme tek studentët, si dhe t’u përgjigjen pyetjeve të studentëve.

 

Vlerësimi: Vlerësimi bëhet përgjatë gjithë semestrit dhe bazohet në punë ekipore, punë individuale, prezantime si dhe provime me shkrim. Të gjitha lëndët janë të përshkruara në PlanProgramin e Fakultetit, ku çdo syllabus përshkruan kërkesat kryesore, mënyrat e vlerësimit, si dhe literaturën obligative. Në vitin e fundit të studimeve, studentët duhet të punojnë një seminar, një projekt si dhe Punimin e Diplomës. Zakonisht, provimi me shkrim ka peshë prej 50-60%, kurse aktivitetet tjera plotësojnë edhe 40-50% të notës finale.