Struktura e Programit

Kohëzgjatja e programit është tri vite. Në mënyrë që të përfundojë me sukses programin, 180 ECTS  kreditë duhet të mblidhen. Numri i kredive është një masë sasiore për ngarkesën e përgjithshme të punës të një studenti. Ato përfshijnë leksione aktuale, si dhe kohën e shpenzuar për përgatitjen dhe vlerësimin e leksioneve (pjesëmarrja në evente vs studimi privat), hyrja në provime, përgatitja  për provime, punën seminarike dhe tezën. Në vitin e tretë studenti duhet të zgjedhë  një nga fushat e specializimit.

 

VITI I PARË: 60 ECTS

SEMESTRI  1:   30 ECTS
Lënda ECTS
Shkathtësitë e Gjuhës Angleze 1 5
Letërsi Britanike I (Humanizmi dhe Renesanca) 4
Hyrje në Gjuhësi 6
Morfologjia e Gjuhës Shqipe 5
Aspektet Kulturore në Gjuhë Angleze 4
Gjuhë Angleze Ligjore 3
Gjuhë Gjermane 1 3
Bazat e Teknologjisë së Informacionit 3
Shkrimi Kreativ 3
SEMESTRI  2:   30 ECTS
Lënda ECTS
Shkathtësitë e Gjuhës Angleze 2 5
Fonetika dhe fonologjia 6
Letërsi Britanike II (Romantizmi) 4
Shkrimi akademik në gjuhë Angleze 4
Sintaksa e Gjuhës Shqipe 5
Gjuhë Gjermane 2 3
Bazat e Marrëdhënieve Ndërkombëtare 3
Psikologji e Gjuhës dhe Komunikimit 3
Gjuhë Angleze për Biznes dhe Ekonomi 3
VITI I DYTE: 60 ECTS
SEMESTRI  3:   30 ECTS
Lënda ECTS
Shkathtësitë e Gjuhës Angleze 3 5
Letërsi Britanike III -(Victorianism) 4
Morfologjia e Gjuhës Angleze 6
Varietet e Gjuhës Angleze 4
Hyrje në Përkthim dhe Interpretim 5
Komunikimi Ndërkulturor 3
Globalizmi dhe Gjuha Angleze 3
Drama Shekspiriane 3
Hyrje në Diplomaci 3
SEMESTRI  4:   30 ECTS
Lënda ECTS
Shkathtësitë e Gjuhës Angleze 4 5
Sintaksa e Gjuhës Angleze 6
Letërsi Britanike IV – (Modernizmi) 4
Praktika e përkthimit në institucionet publike dhe private 4
Stilistika 5
Gjuhë Angleze për Mjekësi 3
Menaxhimi i projekteve 3
Gjuhë Angleze për negociata 3
Të folurit publik në gjuhë Angleze 3
PROFILI I PERGJITHSHEM I GJUHËS ANGLEZE – VITI I TRETË :  60 ECTS
SEMESTRI  5:   30 ECTS
Teoria dhe Praktika e Përkthimit 6
Letërsi Amerikane I 4
Metodat e Hulumtimit 5
Leksikologji 5
Semantika 4
Përvetsimi i Gjuhes se Dytë 3
Gjuhë Angleze për Gazetari 3
Shkrimtarët shqiptarë të përkthyer në gjuhë Angleze 3
Mësimi i gjuhës përmes kompjuterit 3
SEMESTRI  6:   30 ECTS
Lënda ECTS
Mikroteza 10
Letërsi Amerikane II – (Modernizmi) 5
Sociolinguistika 5
Analizë Teksti dhe Ligjërimi 4
Femrat Autore me origjinë Amerikane 3
Hyrje ne proze 3
Gjuhë Angleze për Turizëm 3
Hyrje në logjikë dhe të menduarit kritik 3
PROFILI I PËRKTHIMIT – VITI I TRETË:  60 ECTS
SEMESTRI  5:   30 ECTS
Lënda ECTS
Teoria dhe Praktika e Përkthimit 5
Metodologjia e Përkthimit 4
Metodat e Hulumtimit 5
Përkthimi A-B; B-A 6
Idiomat ne perkthim 4
Politikat e Përkthimit dhe Interpretimit në Institucionet e Unionit Europian 3
Gjuhë Angleze për Gazetari 3
Shkrimtarët shqiptarë të përkthyer në gjuhë Angleze 3
Përkthim teknik 3
SEMESTRI  6:   30 ECTS
Mikroteza 10
Interpretimi/Përkthimi simultan dhe konsekutiv 5
Sociolinguistika 5
Analizë Teksti dhe Ligjërimi 4
Përkthimi Audiovizual 3
Përkthim me ndihmën e kompjuterit 3
Sfidat bashkëkohore të përkthimit 3
Bazat e Përkthimit Ligjor 3