Politikat & Rregulloret

Nr. Emërtimi
1 Statuti
2 Statuti i Organizatës Studentore
3 Rregullorja për organizimin e procesit mësimor
4 Rregullorja e punës së Bordit
5 Rregullorja e punës kërkimore shkencore dhe publikimeve
6 Rregullorja e procedurës disiplinore
7 Rregullorja për administrimin e provimit
8 Rregullorja per avancimin akademik te mesimdhenesve
9 Rregullorja për pagesat e studenteve
10 Rregullorja për pergjegjesit e studenteve
11 Rregullorja e punës së Senatit
12 Rregullorja për regjistrimin e studenteve
13 Rregullorja e strukturës akademike të studimeve
14 Karta e shoqatës së të diplomuarve (Alumni)
15 Kodi Etik
16 Rregullorja për organizimin e administratës
17 Rregullore për intership
18 Rregullorja për ciklin e parë të studimeve
19 Rregullorja për ciklin e dytë të studimeve
20 Rregullorja për ciklin e tretë të studimeve
21 Rregullorja për organizimin e studimeve master
22 Rregullorja për arkivimin e dokumenteve
23 Rregullorja e bibliotekës
24 Rregullorja e fotokopjes
25 Rregullorja e Doktoratës
26 Rregullorja per vlersimin e studenteve
27 Rregullorja mbi mbrojtjen në punë shëndetin e të punësuarve dhe ambientin e punës
28 Rregullorja mbi marrëdhënien e punës dhe përgjegjësin për kryerjen e detyrave të punës
29 Rregullor për zhvillimin e temës së diplomës
30 Rregullorja mbi mbrojtjen nga zjarri dhe sigurimi fizik
31 Rregullorja për programin puno dhe studio
32 Rregullorja për tituj akademik
33 Rregullorja për transfer bartje
34 Rregullorja për mbrojtjen e të dhenave përsonale
35 Rregullorja për Server Room
36 Rregullorja për sistemin e meritave dhe disiplinës për sigurim
37 Rregullorja për Sigurimin e cilësisë
38 Udhëzimi administrativë angazhimi me punë I studentëve në UBT
39 Udhëzimi administrative kontrolli I higjienës dhe mjete material – teknike
40 Udhëzimi administrative orari I punës dhe rendi shtëpiak
41 Udhëzimi administrative organizimi I kurseve në laborator
42 Udhëzimi administrative Përdorimi I rrjetit telefonik
43 Udhëzimi administrative zgjedhjet në organizatën studentore
44 Udhëzimi administrative Caktimi I koeficientit të vendeve të punës në administratë
45 Udhëzimi administrative puna e zyrës për sigurimin e cilësisë
46 Handbook for Teachers
47 UBT Tutor handbook
48 Manuali per syllabus
49 Doracak për mësimdhënës
50 Doracak për student
51 Doracak për funksionimin e administratës
52 Plani I emergjencës dhe mbrojtjes nga zjarri
53 Procedura e rekrutimit
54 Procedura e ankesave
55 Procedura disiplinore
56 Procedura e kontratave
57 Procedura e ndërprerjes së marrëdhënies së punës
58 Procedura e orëve të punës dhe vijimit në punë
59 Procedura e periudhës provuese
60 Procedura e përshkrimit të detyrave të punës
61 Procedura e vlerësimit të punës
62 Procedura e dosjeve të personelit
63 Procedura e mundësive të barabarta
64 Procedura e pushimeve
65 Procedura e trajnimeve
66 Rregullore per studime themelore
67 UBT Strategy Integrated