Politikat & Rregulloret

Nr.Emërtimi
1Statuti
2Statuti i Organizatës Studentore
3Rregullorja për organizimin e procesit mësimor
4Rregullorja e punës së Bordit
5Rregullorja e punës kërkimore shkencore dhe publikimeve
6Rregullorja e procedurës disiplinore
7Rregullorja për administrimin e provimit
8Rregullorja për avancimin e punës akademike dhe sigurimin e cilësisë
9Rregullorja për pagesat e studenteve
10Rregullorja e punës së Senatit
11Rregullorja për regjistrimin e studenteve
12Rregullorja e strukturës akademike të studimeve
13Karta e shoqatës së të diplomuarve (Alumni)
14Kodi I mirësjelljes
15Rregullorja për organizimin e administratës
16Rregullore për intership
17Rregullorja për ciklin e parë të studimeve
18Rregullorja për ciklin e dytë të studimeve
19Rregullorja për ciklin e tretë të studimeve
20Rregullorja për organizimin e studimeve master
21Rregullorja për arkivimin e dokumenteve
22Rregullorja e bibliotekës
23Rregullorja e fotokopjes
24Rregullorja e Doktoratës
25Rregullorja mbi mbrojtjen në punë shëndetin e të punësuarve dhe ambientin e punës
26Rregullorja mbi marrëdhënien e punës dhe përgjegjësin për kryerjen e detyrave të punës
27Rregullorja për zhvillimin e temës së diplomës
28Rregullorja mbi mbrojtjen nga zjarri dhe sigurimi fizik
29Rregullorja për programin puno dhe studio
30Rregullorja për tituj akademik
31Rregullorja për transfer bartje
32Rregullorja për mbrojtjen e të dhënave personale
33Rregullorja për Server Room
34Rregullorja për sistemin e meritave dhe disiplinës për sigurim
35Rregullorja për Sigurimin e cilësisë
36Udhëzimi administrativë angazhimi me punë I studentëve në UBT
37Udhëzimi administrative kontrolli I higjienës dhe mjete material – teknike
38Udhëzimi administrative orari I punës dhe rendi shtëpiak
39Udhëzimi administrative organizimi I kurseve në laborator
40Udhëzimi administrative Përdorimi I rrjetit telefonik
41Udhëzimi administrative zgjedhjet në organizatën studentore
42Udhëzimi administrative Caktimi I koeficientit të vendeve të punës në administratë
43Udhëzimi administrative puna e zyrës për sigurimin e cilësisë
44Handbook for Teachers
45UBT Tutor handbook
46Doracak për mësimdhënës
47Doracak për student
48Doracak për funksionimin e administratës
49Plani I emergjencës dhe mbrojtjes nga zjarri
50Procedura e rekrutimit
51Procedura e ankesave
52Procedura disiplinore
53Procedura e kontratave
54Procedura e ndërprerjes së marrëdhënies së punës
55Procedura e orëve të punës dhe vijimit në punë
56Procedura e periudhës provuese
57Procedura e përshkrimit të detyrave të punës
58Procedura e vlerësimit të punës
59Procedura e dosjeve të personelit
60Procedura e mundësive të barabarta
61Procedura e pushimeve
62Procedura e trajnimeve