Politikat & Rregulloret

Nr. Emërtimi
1 Statuti
2 Statuti i Organizatës Studentore
3 Rregullorja për organizimin e procesit mësimor
4 Rregullorja e punës së Bordit
5 Rregullorja e punës kërkimore shkencore dhe publikimeve
6 Rregullorja e procedurës disiplinore
7 Rregullorja për administrimin e provimit
8 Rregullorja për avancimin e punës akademike dhe sigurimin e cilësisë
9 Rregullorja për pagesat e studenteve
10 Rregullorja e punës së Senatit
11 Rregullorja për regjistrimin e studenteve
12 Rregullorja e strukturës akademike të studimeve
13 Karta e shoqatës së të diplomuarve (Alumni)
14 Kodi I mirësjelljes
15 Rregullorja për organizimin e administratës
16 Rregullore për intership
17 Rregullorja për ciklin e parë të studimeve
18 Rregullorja për ciklin e dytë të studimeve
19 Rregullorja për ciklin e tretë të studimeve
20 Rregullorja për organizimin e studimeve master
21 Rregullorja për arkivimin e dokumenteve
22 Rregullorja e bibliotekës
23 Rregullorja e fotokopjes
24 Rregullorja e Doktoratës
25 Rregullorja mbi mbrojtjen në punë shëndetin e të punësuarve dhe ambientin e punës
26 Rregullorja mbi marrëdhënien e punës dhe përgjegjësin për kryerjen e detyrave të punës
27 Rregullorja për zhvillimin e temës së diplomës
28 Rregullorja mbi mbrojtjen nga zjarri dhe sigurimi fizik
29 Rregullorja për programin puno dhe studio
30 Rregullorja për tituj akademik
31 Rregullorja për transfer bartje
32 Rregullorja për mbrojtjen e të dhënave personale
33 Rregullorja për Server Room
34 Rregullorja për sistemin e meritave dhe disiplinës për sigurim
35 Rregullorja për Sigurimin e cilësisë
36 Udhëzimi administrativë angazhimi me punë I studentëve në UBT
37 Udhëzimi administrative kontrolli I higjienës dhe mjete material – teknike
38 Udhëzimi administrative orari I punës dhe rendi shtëpiak
39 Udhëzimi administrative organizimi I kurseve në laborator
40 Udhëzimi administrative Përdorimi I rrjetit telefonik
41 Udhëzimi administrative zgjedhjet në organizatën studentore
42 Udhëzimi administrative Caktimi I koeficientit të vendeve të punës në administratë
43 Udhëzimi administrative puna e zyrës për sigurimin e cilësisë
44 Handbook for Teachers
45 UBT Tutor handbook
46 Doracak për mësimdhënës
47 Doracak për student
48 Doracak për funksionimin e administratës
49 Plani I emergjencës dhe mbrojtjes nga zjarri
50 Procedura e rekrutimit
51 Procedura e ankesave
52 Procedura disiplinore
53 Procedura e kontratave
54 Procedura e ndërprerjes së marrëdhënies së punës
55 Procedura e orëve të punës dhe vijimit në punë
56 Procedura e periudhës provuese
57 Procedura e përshkrimit të detyrave të punës
58 Procedura e vlerësimit të punës
59 Procedura e dosjeve të personelit
60 Procedura e mundësive të barabarta
61 Procedura e pushimeve
62 Procedura e trajnimeve