Kërkime shkencore

OBJEKTIVAT E HULUMTIMIT TË MBE -SË

 • Të vazhdojë dhe të përmirësojë studimet që rrisin cilësinë e rezultateve të hulumtimit për të qenë ndër fakultetet më të mira të ekonomisë në rajon.
 • Realizimi i studimeve që kontribuojnë në Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
 • Të punësohet staf akademik i cili do të prodhojë rezultate të kualifikuara hulumtuese dhe të vazhdojë të kryejë studime që do të rrisin kompetencën e stafit akademik ekzistues.
 • Të rrisim ndjeshëm pjesën tonë të të ardhurave nga grantet e huaja kërkimore, në mënyrë që të sigurojmë një bazë të qëndrueshme financimi për kërkimet tona;
 • Të tërheqë një numër në rritje të studentëve pasuniversitar që mirren me hulumtim me cilësi të lartë dhe t’u sigurojë atyre një mjedis hulumtues, trajnim stimulues dhe mbështetës.

 

FUSHAT E HULUMTIMIT TË MBE -SË

Studimet ndërdisiplinore të MBE-së, duke qenë një aspekt thelbësor i Kërkimit në përgjithësi në UBT, inkurajon anëtarët e stafit akademik dhe kërkimor të MBE-së që të marrin pjesë në aktivitetet kërkimore të disiplinave të tjera. Kjo gjithashtu lidhet me misionin e UBT-së të deklaruar më parë te pjesa që fletë për kërkime.

 

Fakulteti i Menaxhmentit, Biznesit dhe Ekonomisë ka identifikuar fushat e mëposhtme kërkimore të cilat janë gjithashtu të parashikuara në mënyrë eksplicite në raportin institucional të organizatës. Më poshtë janë paraqitur fushat kërkimore të programit të studimit.

 • Ekonomi e Përgjithshme;
 • Politikat makroekonomike dhe ndikimi i tyre në ekonomi
 • Rritja; Ekonomia Informale dhe Efektet e saj në Institucione;
 • Rritja ekonomike
 • Ekonometria dhe Ekonomia e Aplikuar;
 • Sigurime dhe Pensione, Financat Shumëkombëshe;
 • Banka, Financa dhe Investime;
 • Kontabilitet, Auditim dhe Tatim;
 • Konkurrenca, Sipërmarrja dhe Rritja Ekonomike;
 • Menaxhimi i marketingut;
 • Pabarazia e të ardhurave; Varfëria;
 • Menaxhimi i markës;
 • Zhvillimi i produktit të ri të orientuar drejt konsumatorit;
 • Strategjitë për Menaxhimin e Biznesit Ndërkombëtar;
 • Menaxhimi Strategjik dhe Ndërmarrësia;
 • Menaxhimi i Inovacionit dhe Ndryshimeve Teknologjike;
 • Tregtia Ndërkombëtare;
 • Menaxhimi dhe Qeverisja Korporative;
 • Ndikimi i Arsimit në Biznes dhe Menaxhim;
 • Inteligjenca e Biznesit dhe Menaxhimi i Dijes;
 • Menaxhimi i avancuar i burimeve njerëzore;
 • Menaxhimi i Cilësisë në Sektorin Publik;
 • Menaxhimi i procesit dhe projektit;
 • Hulumtimi Operacional;
 • Burimet natyrore: · Shfrytëzimi ose ruajtja e strategjive zhvillimore për shërbimet;
 • Menaxhimi i Turizmit;
 • Shërbimet e Ushqimit dhe Mikpritjes;
 • Shërbimet e transportit dhe mallrave;Agro-Business and Subsidy Management;
 • Politikat e Bashkimit Evropian;
 • Menaxhimi Multi-kulturor;
 • Ekonomia e Evropës Juglindore dhe Menaxhimi;
 • Logjistika dhe Menaxhimi i Zinxhirit të Vlerave;
 • Ekonomikisi Industrial dhe Organizimi i Industrial;
 • Studimet e imigracionit dhe kufirit;
 • Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit;
 • Politika dhe Menaxhimi Publik

Këto fusha kërkimore u identifikuan nga komiteti i kërkimit MBE dhe u miratuan nga Këshilli i Fakultetit, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se stafi i MBE nuk mund të hulumtojë në fushat e tjera kërkimore. Meqenëse studimet ndërdisiplinore janë një aspekt thelbësor i Kërkimit në përgjithësi në UBT, anëtarët e stafit akademik dhe kërkimor të MBE inkurajohen të marrin pjesë edhe në aktivitetet kërkimore të disiplinave të tjera.

 

PRIORITETET E HULUMTIMIT 2022-2025

Prioritetet e hulumtimit në kudër të departamentit për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi janë:

 • Ekonomia dhe Financa Ndërkombëtare
 • Ndërmarrësia dhe Inovacioni
 • Informatika e Biznesit dhe Marketingu Digjital
 • Zhvillimi i Qëndrueshëm

 

Hulumtimi dhe puna shkencore në Kolegjin UBT dhe organizimi i hulumtimit është i organizuar sipas Rregullores për Punën e Hulumtimit dhe Publikimeve të Kolegjit UBT.

 

Sipas Nenit 6 të Rregullores, aktivitetet e mëposhtme janë të definuara si aktivitete hulumtuese dhe shkencore:

 • Publikimet periodike;
 • Punët shkencore;
 • Punët profesionale;
 • Katalogjet;
 • Kompilimi i aktiveve normative.

 

Sipas Nenit 7 të Rregullores, hulumtimi validohet përmes publikimeve shkencore në:

 • Publikimet në Revistën e UBT-së;
 • Libra të vlerësuar nga recensentët dhe të botuar nga shtëpitë botuese të njohura kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare;
 • Artikujt e vlerësuar nga recensentët në revista të pranuara nga Këshilli Akademik i UBT-së;
 • Publikimet në artikuj dhe procedura të indeksuara në Clarivate, Scopus, EBSCO, DOAJ, dhe WorldCat ose çfarëdo databazash të tjera të miratuara nga Këshilli Akademik i Kolegjit UBT.

 

Rregullorja për Punën e Hulumtimit dhe Punën Shkencore të Kolegjit UBT është e disponueshme në internet në lidhjen (linkun): https://www.ubt-uni.net/wp-content/uploads/2020/11/Regulation-Scientific-Research-and-Publications.pdf

 

Duhet të theksohet se kriteret për validuar atë që përbën kërkim në Kolegjin UBT përputhen me standardet dhe normat ndërkombëtare të kërkimit në këtë fushë, siç reflektohet nga pranimi dhe indeksimi i rezultateve shkencore të UBT-së në bazat e të dhënave dhe publikimet e njohura globalisht.

 

Strategjia e Hulumtimit