Aktivitetet

Fakulteti për Menaxhment Biznes dhe Ekonomi gjeneron njohuri përmes hulumtimeve që janë pjesë e pandashme e stafit akademik dhe studentëve që janë pjesë e projekteve hulumtuese përmes temave të niveleve të ndryshme. Këto njohuri të gjeneruara përmes hulumtimeve individuale dhe grupore aplikohen dhe transmetohen tek studentët përmes procesit akademik por edhe projekteve si dhe ne te njejten kohe organizohen aktivitete ekstrakurikulare me qellim qe te gjenerohn vlera shtese gjate studimeve.

Vizitat studimore brenda dhe jashtë Kosovës (në EU) mundësojnë socializimin e studentëve me ambientet akademike në universitetet partnere të UBT-së si dhe analizojnë aspektet urbane dhe vëllimore të qendrave të ndryshme urbane në shtetet e Evropës.

 

Si fakultet organizojmë aktivitete të ndryshme gjatë një viti akademik:

  • Konferenca Verore e Studenteve
  • Shkolla Verore
  • Vizitat e Studentëve në Sektorin e Industrisë
  • Ligjërues të Ftuar
  • Punëtori