Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

Programi ka qasje në infrastrukturë moderne të pajisur me pajisje bashkëkohore të cilat ndihmojnë studentët e programit MBE në përgatitjen e tyre profesionale. Gjithashtu, studentët kanë qasje në teknologjitë, softuerët dhe veglat e fundit që gjejnë zbatim në fushën e Menaxhmentit, Biznesit dhe Ekonomisë.

 

Numri i vendeve në sallat e ligjëratave, seminareve dhe laboratorëve është i kënaqshëm dhe i mjaftueshëm në lidhje me nevojat e programit studimor. Zakonisht laboratorët kanë nga 20 deri 30 vende. Grupi i ligjëratave mund të kenë 50 – 60 studentë për fakultetin e MBE. Në mënyrë tipike, madhësia e leksionit ndahet në gjysmë për ushtrime praktike për të siguruar bashkëveprim adekuat.

 

Menaxhmenti i UBT-së ndjek nevojat për hapësirat adekuate, inventarët, hapësirat për mësimdhënie dhe mësim, shërbimet kompjuterike, softuerët, bibliotekat dhe hapësirat e leximit në çdo kampus lidhur me aktivitetet e kurrikulës dhe programit mësimor. Në kuadër të Fakultetit MBE, aplikohen softuerë nga paketa e Microsoft Office, SAP (licencat e autorizuara), softueri i kontabilitetit, SPSS, Stata etj. Ato janë në dispozicion në ambientet e UBT.

 

Biblioteka e UBT -së përbëhet nga dy zona të caktuara, zona për ruajtjen e librave dhe hapësira për lexim. Kjo ndarje mundëson ofrimin e një shërbimi më efikas, mundësi për qasje në libra, dhe në të njëjtën kohë, qetësi e nevojshme dhe e mjaftueshme në sallën e leximit. Biblioteka e tanishme fizike përmban mbi 250,000 libra të shtypura, një nga bibliotekat më të mëdha në rajon, si dhe e-librat e saj dhe bazat e të dhënave nga botues të ndryshëm. Studentët e UBT-së kanë akses në e-Biblioteka të ndryshme digjitale, si: BIONE, EBSCO HOST, FMN, Revistat e Cambridge dhe JSTOR.

 

Qendrat e Kërkimit ose ekselencës janë hapësirat organizative ku aktivitetet kërkimore mbështeten dhe koordinohen jo vetëm në një departament, por në një nivel ndërdikasterial.

 

1Center for Research in Economics and Administrative Sciences
2Center of Research for Economics and Strategy
3Business Incubator
4Center of Research for Economics and Strategy
5Health Sciences Research Center
6Energy Engineering Research Center
7Research Center for Architecture and Civil Engineering
8Research Center for Law and Justice
9Center for Global and European Studies
10Media and Communication Sciences Research Center