MS Excel i Avancuar

Qëllimi i këtij moduli të trajnimit është që:
Pjesëmarrësit të mësojnë praktikat më të mira të punës me MS Excel, si përdorimin e
teknikave dhe veglave të avancuara të MS Excel-it, si: formatizimi i kushtëzuar, grafikonet,
sortimet, filtrat, subtotal, paste special, importimin e tekstit, emërtimin e celulave, goal seek,
funksionet e datës dhe kohës, funksionet matematikore, funksionet statistikore, funksionet e
tekstit, funksionet financiare, funksionet lookup dhe reference, funksionet e bazës së të
dhënave, përdorimin e funksioneve të kombinuara, përdorimin e të dhënave të reja në një
apo dy tabela, what if analiza, krijimi i pivot tabelës, scenarios auditimi, vendosja e
komenteve, pamja, largimi dhe përmirësimi i komenteve, makrot.

Ju do të mësoni:

 • Kalkulimet statistikore dhe financiare
 • Menaxhimi i ndryshoreve në modelet e worksheet-it përmes scenariove
 • Ndërtimi i raporteve të scenariove
 • Krahasimi dhe dallimi i të dhënave të ndryshme nga Manager Scenario
 • Përcaktimi i profitit përmes Goal Seek
 • Implementimi i teknikave të konsolidimit (bashkimit, shkrirjes)
 • Përmbledhje e të dhënave që përmbajnë 3-D worksheet
 • Definimi i kombinimit më të mirë të vlerave për të zgjidhë probleme komplekse në biznes
 • Projektimi i trendëve të biznesit
 • Krijimi i raporteve me të dhëna interaktive përmes Pivot Table
 • Krijimi i makrove për të lehtësuar analizën e të dhënave

Çmimi: 120 €

Kohëzgjatja: 18 orë

Në çmim është e përfshire edhe literatura dhe certifikata, si zgjedhje opsionale është edhe certifikimi
nga Microsoft për MS Excel.

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/