MCSA – Windows Server 2016

MCSA – Windows Server 2016

Kohëzgjatja: 160 orë

Trajnimi përfshin 3 module:

·         70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

·         70-741: Networking with Windows Server 2016

·         70-742: Identity with Windows Server 2016

Çmimi: 1199 euro

Pasqyra e kursit
MCSA – Windows Server 2016: Trajnimi për Windows Server 2016 është një trajnim i avancaur që u mundëson kandidatëve të monitorojnë dhe menaxhojnë, sistemin operativ Windows Server 2016, strukturën klient-server, infrastrukturën e rrjetit, virtualizimin, menaxhimin e domenit dhe zbatimin e sigurisë. Ky trajnim siguron një shumëllojshmëri të ushtrimeve laboratorike dhe lejon kandidatët të kontrollojnë dhe menaxhojnë serverat e shumtë dhe klientët në të njëjtën kohë. Trajnimi është njw udhëzues për ju që të bëheni një ekspert i certifikuar i Microsoft Certified Solutions (MCSE).

Deri në fund të kursit, nxënësit do të jenë të aftesuar që:

·         Implementimi dhe menaxhimi i Hapësirave të Ruajtjes

·         Instalimi dhe Konfigurimi i Microsoft Hyper-V

·         Vendosja, konfigurimi dhe menaxhimi i kontejnerëve të Windows dhe Hyper-V

·         Disponueshmëria e lartë dhe teknologjitë e rikuperimit të fatkeqësive në Windows Server 2016

·         Planifikimi, krijimi dhe menaxhimi I nje failover cluster

·         Implementimi I failover cluster në makinat virtuale Hyper-V

·         Implementimi I Domain Naim System (DNS)

·         Implementimi dhe menaxhimi IP Adresave

·         Plani për qasje nga distanca

·         Implementimi I DirectAccess

·         Implementimi i rrjeteve virtuale private (VPN)

·         Implementimi dhe rrjetizimi I zyrat jashtë hgapësirave të serverit

·         Implementimi I Active Directory dhe Domain Server në mjedise komplekse

·         Implementimi dhe menaxhimi I Group Policy Objects (GPO)

·         Implementimi dhe menaxhimi i një hierarkie të autoritetit të certifikatës (CA) me AD CS

·         Vendosja dhe menaxhimi i certifikatave

·         Zbatimi dhe administrimi i AD FS

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/