Web Editing

Editimi i WEB-it

Qëllimi i modulit:

Ky modul u ofron kandidatëve mundësinë të kuptojnë konceptet ky çe të
publikimit në internet dhe aftësitë themelore të nevojshme për të hartuar,
krijuar dhe mirëmbajt një website statik, pa pasur nevojë të an gazhohet
në trajnime për një program profesional. Kandidatët mësojnë një sërë
aftësish nga dizajnimi i web-it HTML në fletët e llojit Cascadin g (CSS).

ECDL / ICDL modifikimi i web-it vërteton se kandidati mund të:

• Kuptoj kushtet dhe konceptet kyçe të web-it.
• Kuptoj parimet themelore të HTML dhe të përdor HTML mark-up tags të përbashkët për të edituar
pamjen e një web faqeje.
• Përdor një web aplikacion të autorizuar për hartimin dhe for matimin e web faqeve, formatimin e tekstit,
dhe të punojë me hiperlinqe dhe tabela.
• Njoh dhe përdor formatet e zakonshme të web imazheve dhe të krijoj forma në një web faqe.
• Kuptoj dhe përdor fletët e llojit cascading (css).
• Përgatisë web faqe për publikim në një web server.

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/