Project Planning

Planifikimi i projekteve

Qëllimi i trajnimit:

Ky modul synon tu përshtatet një numri të madhë të kandidatëve të cilët
planifikojnë projekte – për shembull: studentëve të universitetit për planifikimin
e një projekti kërkimor, individëve për planifikimin e projekteve të ndërtimit
të madhësive të ndryshme, menaxherëve të projekteve zhvillimore për krijimin
e përmbajtjeve që lidhen me trajnimin, apo individëve që planifikojnë ngjarje
siç janë konferenca të korporatave e deri tek planifikimi i dasmës.
Moduli fokusohet në përdorimin e programeve të menaxhimit të projektit për
përgatitjen e planeve të projektit dhe monitorimin e projektit, përfshinë
planifikimin dhe menaxhimin e kohës, shpenzimet, detyrat dhe burimet.

Me përfundimin e këtij moduli kandidati do të jetë në gjendje të:

• Kuptoj konceptet kyçe që lidhen me menaxhimin e projekteve
• Përdor një aplikacion të menaxhimit të projektit për të krijuar një projekt të ri dhe për të mbajtur
financiarisht një projekt ekzistues
• Krijoj e planifikoj detyra dhe të regjistrojë afateve kufizuese të projektit
• Caktoj koston dhe të atribuoj resurset e duhura për secilën detyrë
• Shikoj dhe analizoj shtegun kritik të projektit, të monitoroj progresin dhe të riplanifikoj punën
• Përgatis dhe printoj rezultatet, duke përfshirë tabelat dhe raportet

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/