SISH- Sistemi i Informacionit Shëndetësor

SISH- Sistemi i Informacionit Shëndetësor

SISH- Sistemi i Informacionit Shëndetësor

Qëllimi i trajnimit:

Ky modul synon përdoruesit që punojnë me sistemin e të dhënave të
pacientit, të tillë si mjekët, infermierët dhe stafit mbështetës të kujdesit
shëndetësor. Përcakton aftësitë e nevojshme për stafin që të operojë
në mënyrë efikase dhe të sigurt, një sistem të informacionit shëndetësor
(SISH). Njeh rëndësinë e edukimit dhe fuqizimit të përdoruesit të fundit në
të gjitha nivelet dhe për të gjitha profesionet. E ndërton dhe plotëson
arsimin profesional dhe atë praktik, dhe shkathtësitë e përgjithshme të
Teknologjisë Informative për të mbuluar zonat gjithnjë e më të rëndësishme,
ku aplikimi i sistemeve kompjuterike në sektorin e shëndetësisë mund
t’i sfidojë që të dyja, praktikën e vërtetuar profesionale dhe m enaxhimin
e mire të të dhënave.

 

Me përfundimin e këtij moduli kandidati do të jetë në gjendje të:

• Kuptoj tiparet kryesore të një Sistemi të Informimit Shëndetësor (SISH).
• Përdor SISH ( Sistemin e Informacionit Shëndetësor) në mënyrë të sigurt dhe efikase
• Kuptoj etikën, normat dhe rregullat që lidhen me përdorimin e SISH
• Kuptoj konfidencialitetin, sigurinë dhe kontrollin e qasjes në informata gjatë përdorimit
të një Sistemi të Informacionit Shëndetësor
• Kuptoj dhe interpretoj në mënyrë elektronike të dhënat e regjistruara
• Për të mbrojtur pacientët dhe të dhënat e tyre

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/