Image Editing

Editimi i imazheve

Qëllimi i trajnimit:

Ky modul pajis përdoruesit me një kuptim të koncepteve kryesore që
nënvizojnë imazhet digjitale dhe aftësitë themelore të nevojshme për të
përdorur një aplikacion (photshopin) për editim të imazheve, zm adhimin
e imazheve, zbatimin e efekteve, përgatitjen e një imazhi për s htypje
dhe publikim. Duke shpjeguar bazat dhe kushtet specifike të përd orimit,
editimi i imazheve përfshinë shkathtësitë praktike të nevojshme për të
marrë maksimumin nga aplikacioni për editim të imazheve.

ECDL / ICDL modifikimi i imazheve vërteton se një kandidat mund të:

• Kuptoj konceptet kryesore të përdorimit të imazheve digjital e, opsionet e formatimit grafik
dhe konceptet e ngjyrave
• Hap një imazh ekzistues, ruaje një imazh në formate të ndrys hme dhe vendos opsionet e imazhit
• Përdor opsione të tilla si shfaqja e veglave dhe e paletës p ër të rritur produktivitetin
• Zë dhe ruaje një imazh, përdor vegla të ndryshme të përzgjed hjes dhe editimit të imazheve
• Krijoj dhe përdor shtresa, punoj me tekst, përdor efekte dhe filtra dhe vegla për vizatim dhe lyerje
• Përgatisë imazhe për printim ose publikim

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/