Online Collaboration

Online Collaboration

Qëllimi i modulit

Ky modul përcakton konceptet dhe aftësitë në lidhje me konfiguri min
dhe përdorimin efektiv të veglave për bashkëpunim online, siç janë ruajtja,
aplikacionet produktive, kalendarët, mediat sociale, mbledhjet online,
mjediset për mësim online dhe teknologji mobile

Me përfundimin e këtij moduli kandidati do të jetë në gjendje të:

• Kuptoj konceptet kyçe të ndërlidhura me bashkëpunimin online dhe cloud computing
• Hap llogari për t’u përgatitur për bashkëpunim online
• Përdor ruajtjen online dhe aplikacionet produktive të bazuar a në web për bashkëpunim
• Përdor kalendarët online dhe mobil për të menaxhuar dhe plan ifikuar aktivitetet
• Bashkëpunoj dhe bashkëveproj duke përdorur rrjetet sociale, blogs dhe wikis
• Planifikoj dhe të organizoj takime online dhe të përdor mjedi set e mësimit online
• Kuptoj konceptet kyçe të teknologjisë mobile dhe të përdor k arakteristika siç janë e-mail aplikacionet
dhe sinkronizimi

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/