2D CAD

2D CAD

Qëllimi i trajnimit:

Ky modul u shërben studentëve, që studiojnë në fushat që lidhen me
sektorët arkitektural, inxhinierisë dhe të ndërtimit, të cilët dëshirojnë
të vërtetojnë aftësitë e tyre në një standard të pavarur ndërkombëtar
siç është 2D CAD. Gjithashtu është e përshtatshme edhe për ata
kandidatë të cilët punojnë tashmë në këta sektorë në një kapacitet
jo-teknik dhe të cilët dëshirojnë të fitojnë ose të vërtetojë af tësitë në
2D CAD.

Me përfundimin e këtij moduli kandidati do të jetë në gjendje të:

• Përdor një aplikacion dy-dimensional të projektimit për të k rijuar dhe ruajtur vizatime, importuar
dhe eksportuar vizatime
• Përdor shtresat dhe nivelet
• Krijoj dhe editoj objekte dhe elemente, të përdor vegla të p ërzgjedhura
• Përdor komanda kërkuese, p.sh. Për të matur distancat, kënde t, sipërfaqet
• Vendos dhe modifikoj veçoritë, krijoj dhe modifikoj tekst dhe dimensione
• Përdor blloqe dhe qeliza, krijoj, modifikoj dhe përdor objekt e nga qelizat, futja ose lidhja e objekteve
duke përdorur ole
• Përgatis rezultatet për shtypje ose plotim

 

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/