Video Editing

Editimi i Videove

Qëllimi i trajnimit:

Ky modul ju mundëson kandidatëve përvetësimin e shkathtësive të duhura
për editimin e videove dhe filmave të shkurtër. Përdorimi i vegl ave standarde
për editim, insertimi i audio incizimeve, aplikimi i efekteve s peciale,
korrigjimi i ngjyrave, animimet, bashkimi i grafikëve me audio,
përgatitja dhe eksportimi i projekteve për medium të ndryshme j anë
kompetencat kyçe të cilat i synon ky modul.

ECDL / ICDL modifikimi i videove vërteton se kandidati mund të:

• Njeh dhe kuptoj konceptin e video-ve dhe formateve të ndrysh me të tyre
• Importoj dhe editoj video të ndryshme
• Përdor tranzicione dhe efekte
• Vendos grafika së bashku me videon
• Korrigjoj ngjyrat
• Vendosjen e audio efekteve
• Eksportimin e projekteve në formate të ndryshme

 

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/