Databazat

Databazat

Qëllimi i modulit:

Ky modul u mundëson kandidatëve të kuptojnë konceptin e bazës së të
dhënave dhe demonstrimin e aftësive për të përdor një aplikacion për bazën
e të dhënave. Kjo përfshin krijimin dhe modifikimin e tabelave, pyetësorëve,
formave dhe raporteve, po ashtu përfshin përgatitjen e rezultat eve për
shpërndarje, si dhe të mësuarit për lidhjen e tabelave për të r ifituar
informacion nga një bazë të dhënash duke përdorur pyetësorët dhe veglat
e klasifikuara.

Me përfundimin e këtij moduli kandidati do të jetë në gjendje të:

• Kuptoj se çfarë është një bazë e të dhënave, si është e orga nizuar dhe si operon
• Krijoj një bazë te dhënash të thjeshtë dhe të shikoj përmbaj tjen e saj në forma të ndryshme.
• Krijoj një tabele, të përcaktoj dhe të modifikoj fushat e tyr e, shkruaj dhe modifikoj
të dhënat në një tabelë.
• Klasifikoj dhe filtroj një tabelë apo formë, krijoj, modifikoj dhe të parashtroj pyetësor për të nxjerrur
një informacion specifik nga një bazë e të dhënave.
• Kuptoj çfarë është një formë dhe të krijoj një formë për fut jen e të dhënave, modifikoj dhe fshij rekordet
dhe të dhënat në fusha.
• Krijoj raporte të zakonshme dhe të përgatisë rezultatet të g atshme për shpërndarje.

 

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/