Shitja dhe Shërbimi i Klientit

Informata rreth programit

Qëllimi i këtij programi është të trajnoj dhe certifikojë pjesëmarrësit për profilin Shitja dhe Shërbimi i Klientit.

Secilës kompani u nevojitet një zyrë e klientëve  e shitjes e përbërë nga një personel i aftë që i kupton produktet e kompanisë, klientët dhe tregun.

Përfitimi më i rëndësishëm në shitje dhe shërbim të klientëve është shtimi i produktivitetit  dhe efektshmërisë. Nëse kryhet puna ashtu siç duhet për herë të parë do të kushtojë më lirë dhe do të kryhet më shpejtë. Kënaqësia e një klienti të palumtur kushton shumë më tepër sesa kënaqësia e klientit në përpjekjen e parë.

Me përfundimin e trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje ti zbatojnë teknikat e shitjes që çojnë drejt kujdesit të veçantë për klientin dhe si rrjedhoje sjellin një ambient të përmirësuar për shitjen e produkteve.

Rezultatet e pritura

Siguron shërbim të shpejtë, efikas dhe të sjellshëm

Ofron shërbime dhe komunikim efektiv ndaj klientëve

Këshillon klientët lidhur me produktët apo shërbimet

Kontakton klientët lidhur me çdo ndryshim të kompanisë

Promovon, shet dhe monitoron produktet/shërbimet për klientët ekzistues dhe të rinjë

Adreson shqetësimet/ankesat e klientëve.

Kultivon dhe ruan marrëdhënie me klientë të rinjë dhe ekzistues

Përdor teknikat e marrjes në

Përllogarit dhe raporton

Ndihmon në planin dhe promovimin e produkteve apo shërbimeve

Hulumton dhe analizon tregun

Kryen punë administrative

Arkivon të gjitha dokumentet relevante në mënyrë të drejtë në fund të ditës

Kohëzgjatja e programit

264 orë apo 3 muaj

Kreditë e fituara gjatë programit

Kredi 14 (1 kredi=20 orë)

Programi i lëndëve

 1. Sistemi i shitjes
 2. Menaxhimi dhe planifikimi i shitjes
 3. Përsosmëria e kujdesit ndaj konsumatorit
 4. Njohuri për produktet dhe shërbimet
 5. Negociatat dhe shkathtësitë e prezantimit në shitje
 6. Bazat e marketingut
 7. Menaxhimi i llogarive kryesore
 8. Rrjetat sociale
 9. Menaxhimi i zyrës dhe raportimi
 10. Korrespondenca moderne e biznesit
 11. Financa për zyrtarë të shitjes
 12. Siguria në punë
 13. Anglishtja në marketing dhe shitje
 14. Shkathtësitë kompjuterike

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/shkolla-profesionale/apliko-online/