Gjuha Gjermane

Informata rreth programit

 

Qëllimi i këtij programi është të trajnojë dhe të certifikojë pjesëmarrësit për nivelin fillestar, elementar, para-mesatar, mesatar, të paraavancuar dhe të avancuar, për ata të cilët kanë pak njohuri  të gjuhës gjermane, por u nevojitet edhe një bazë e fortë për të vazhduar më tutje, si dhe ata të cilët dëshirojnë të përforcojnë njohuritë e tyre.

Në secilin nivel pjesëmarrësit përgatiten për të vazhduar pastaj nivelet pasuese.

 

Rezultatet e pritura

  • Shkathtësi në të shkruar;
  • Shkathtësi në të lexuar;
  • Dëgjim dhe bisedim;
  • Zhvillimi i fjalorit të gjuhës angleze përmes bisedimit;
  • Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit të tekstit.

 

Kohëzgjatja e programit: 160  deri ne 320 orë / varësisht prej nivelit

 

Kreditë e fituara gjatë programit:

Kredi: Nuk aplikohen

 

Programi i lëndëve:

Niveli i Parë A1  160 orë

Niveli i Dytë A2  160 orë

Niveli i Tretë  B1  180 orë

Niveli i Katërt  B2 280 orë

Niveli i Pestë C1  280 orë

Niveli i Gjashtë C2 320 orë

 

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/shkolla-profesionale/apliko-online/