Administrator i Sistemeve dhe i Rrjetit Kompjuterik

Informata rreth programit

Ky program ju ofron studentëve njohuri praktike dhe teorike të ndërlidhura me administrimin e sistemeve kompjuterike dhe të rrjeteve. Programi është i dizajnuar sipas kërkesave të tregut, duke ofruar mundësi të gjerë të punësimit.

Studentët që do të ndjekin këtë shkollë profesionale ju ofrohet mundësia për të mësuar aftësitë praktike në krijimin dhe administrimin e sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike, të përbëra nga produktet e Microsoft, Linux, Cisco, si dhe menaxhimin e sistemeve të bazave të të dhënave, ueb serverëve, dhe të tjera.

Rezultatet e pritura

Ky program shërben për të mësuar parimet, teorinë dhe praktikën e menaxhimit të sistemit, duke përfshirë projektimin e rrjetit, të sistemit, analizimin, efikasitetin dhe sigurinë.

Programi vë theksin në aftësitë praktike të bazuara në platformat e Windows dhe Unix, por mëson edhe parime të përgjithshme, së bashku me elementet e tyre teknike dhe etike.

Programi përfshinë administrimin e përgjithshëm të sistemit, rrjeteve bërthamë të përfshira me punë të gjerë laboratorike, analizë të sigurisë dhe zbatim të saj.

 

Kohëzgjatja e programit:

4 Semestra – Intensiv

 

Kreditë e fituara gjatë programit:

Kredi: 120

 

Programi i lëndëve:

 

Semestri 1   

 • Rrjetat Kompjuterike 1
 • Matemaka për Informatikë
 • Gjuha Angleze
 • Sistemet Operative të rrjetit
 • Bazat e Informatikës

 

Semestri 2

 • Rrjetat Kompjuterike 2
 • Instalimi dhe Konfigurimi i Serverëve
 • Rrjetat pa tela
 • Infrastruktura mobile
 • Hyrje ne Cloud Compung

 

Semestri 3

 • Rrjeta Kompjuterike 3
 • Administrimi i Serverëve
 • Virtualizimi i Serverëve
 • Siguria e sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike
 • Modelimi dhe Simulimi i Sistemeve dhe Rrjeteve

Semestri 4

 • Rrjetat Kompjuterike 4
 • Cilësia dhe Testimi i Sistemeve dhe rrjetave
 • Administrimi i shërbimeve të avancuara në serverë
 • Punë Praktike në Industri

Zgjedhore

 • Lista e Moduleve Zgjedhore
 • CompTIA Server+
 • CompTIA Network+
 • CompTIA Security +
 • Programim
 • Media dhe Komunikim

Rezultatet e mësimit

 • Dizajnimi, konfigurimi, administrimi dhe optimizmi i rrjeteve;
 • Formulimin e zgjedhjeve teknike;
 • Demonstrimin dhe administrimin e sistemeve operative;
 • Aplikimi i analizave dhe dizajnimit sipas kërkesave të biznesit;
 • Zhvillimi i strategjive për siguri të informacionit;
 • Përshkrimi dhe analizimi harduerik dhe softuerik, si dhe komponentët e rrjetit;
 • Njohuritë e rrjeteve, protokollet dhe krahasimi i modeleve të protokolleve;
 • Menaxhimi me sisteme operative, sistemet softuerike, shërbimet e rrjetit dhe të sigurisë;
 • Aftësi mbi vlerësimin dhe krahasimin e sistemeve softuerike dhe teknologjive të reja.