Zhvillues i Aplikacioneve

Informata rreth programit

Programi Zhvillues i Aplikacioneve ju ofron marrjen e njohurive që mund të përdoren për të projektuar, zhvilluar dhe implementuar zgjidhje softuerike për bizneset dhe produktet e tyre.

Të diplomuarit në shkollën profesionale për Zhvillues të Aplikacioneve zhvillojnë njohuritë dhe shkathtësitë e tyre për të punuar në industrinë e teknologjisë së informacionit në pozitat, si: zhvillues aplikacioni, programer, inxhinier i softuerit, analist i sistemeve, arkitekt softuerik, etj.

Rezultatet e pritura

 • Zhvillimin e aplikacioneve përmes gjuhëve programuese Java, C#, PHP;
 • Dizajnimin dhe strukturimin e bazave të të dhënave;
 • Ndërlidhjen e platformave të ndryshme softuerike;
 • Implementimin e sigurisë gjatë zhvillimit të aplikacioneve;
 • Testimin e aplikacioneve dhe zgjidhjen e shpejtë të problemeve (Troubleshoot);
 • Demonstrimi dhe administrimi i kodit burimor;
 • Aplikimi i analizave dhe dizajnimit sipas kërkesave të biznesit.

 

Kohëzgjatja e programit:

4 Semestra – Intensiv

 

Kreditë e fituara gjatë programit:

Kredi: 120

 

Programi i lëndëve:

 

Semestri 1

 • Programimi
 • Matematika për Informatikë
 • Gjuhë Angleze
 • Bazat e Qarqeve Kompjuterike
 • Bazat Teknike për Informatikë

 

Semestri 2

 • Algoritme dhe Struktura e të dhënave
 • Sistemet e Informacionit dhe Siguria
 • Sistemet Operave dhe Arkitektura Kompjuterike
 • Sistemet e Baza e të dhënave
 • Rrjetat Kompjuterike dhe Clouding

Semestri 3

 • Inxhinieria e Softuereve
 • Zhvillimi i Aplikacioneve Mobile
 • Arkitektura e Softuerit
 • Bazat e Menaxhimit dhe Ndërrmarrësisë për IT
 • Aplikacionet në WEB
 • Laboratori i Projekt 1

Semestri 4

 • WEB Aplikacion dhe E-Teknologjia
 • Cilësia dhe Tesmi i Sistemeve dhe rrjetave
 • Laboratori i Projekt 2
 • Punë Praktike në Industri
 • Zgjedhore

Lëndët zgjedhore

 • Grafika Kompjuterike
 • Dizajn me anë të kompjuterit
 • 3D Modelim
 • Simulim dhe Vizualizim
 • Mekatronikë
 • Robotikë
 • Inteligjenca Arficiale
 • Inxhinieri e Sistemit të Kontrollit
 • Infrastruktura e Serverit
 • Rrjeti pa tela
 • Programimi Paralel
 • Komunikimi i të dhënave
 • Kriptografia dhe Siguria në rrjet
 • Dizajnimi i interface-it të shfrytëzuesit dhe zbami
 • Video-Lojërat
 • ERP

Rezultatet e mësimit

 • Kandidatët do të mësojnë të zhvillojnë aplikacionet e softuerit, që e bënë përdorimin efikas dhe të sigurtë të shërbimeve.
 • Kandidati do të analizojë një problem dhe do të identifikojë të dhënat e duhura, komponentët harduerikë dhe softuerike, si dhe do të identifikojë kërkesat për të zhvilluar një zgjidhje të realizueshme.
 • Përdorimin e mjeteve dhe praktikat që mbështesin procesin e dokumentacionit të softuerit.
 • Studentët do të punojnë në mënyrë bashkëpunuese dhe në mënyrë efektive në ekipe për të arritur një qëllim të përbashkët.
 • Studentët do të analizojnë teknologji lokale dhe globale të informacionit (trendët e IT-së), duke njohur ndikimet e TI-së në çështjet dhe përgjegjësitë kulturore, ekonomike, etike dhe ligjore.