Asistent Administrativ

Informata rreth programit

Qëllimi i këtij programi është të trajnojë dhe certifikojë pjesëmarrësit për pozitën e Asistentit Administrativ, në mënyrë që të dëshmojë për njohuritë dhe shkathtësitë profesionale të funksionimit modern të një Asistenti Administrativ.

 

Me fitimin e kualifikimit studentët duhet të dëshmojnë për njohuritë në hartimin e shkresave, memorandumeve dhe e-mailave, duke përdorur shembuj dhe udhëzime për hartimin efektiv të dokumenteve, strukturimin e tyre, etj.

 

Të dëshmojë për aftësitë e veta profesionale për caktimin e prioriteteve, menaxhimin e telefonatave, përdorimin efektiv të “Mail Merge” dhe të MS Outlook, përgatitjen e mbledhjeve dhe procesverbaleve, organizimin e ngjarjeve të ndryshme dhe organizmin efikas të skedimit, si dhe gjitha shkathtësitë dhe aftësitë tjera të cilat duhet t’i ketë një Asistent Administrativ.

 

Rezultatet e pritura

 • Hartim efektiv të dokumenteve;
 • Caktim të prioriteteve;
 • Menaxhim të telefonatave;
 • Përgatitje të procesverbaleve;
 • Organizim të agjendave.

Kohëzgjatja e programit: 40 ditë pune (244 ore)

 

Kreditë e fituara gjatë programit:

Kredi: 14 kredi

 

Programi i lëndëve:

 • Shkathetsite e komunkimit
 • Prezantimi efektiv
 • Siguria ne zyre
 • Korrespodenca moderne e biznesit
 • Menaxhimi i kohes
 • Menaxhimi i stresit
 • Shkathtesite administrative
 • Menaxhimi dhe organizimi i zyrës
 • Përpilimi i raporteve
 • Sjellja me bashkepuntor te veshtire
 • Financa per zyrtare administrative
 • Përsoshmëria e Kujdesit ndaj Konsumatorëve
 • Marketingu
 • Shkathtësitë kompjuterike

 

Rezultatet e mësimit:

 • Do të fitoj shkathtësi administrative dhe të komunikimit;
 • Do të jetë në gjendje të menaxhoj stresin dhe kohën;
 • Të jetë në gjendje të organizojë dhe menaxhoj zyren;
 • Do të jetë në gjendje të përpiloj raporte;
 • Do të mësojë si të sillet me konsumatorët dhe bashkëpunëtorët e vështirë;
 • Do të mësojë për Teknologjinë e Informacionit dhe Matematiken elementare;
 • Do të zbatoj Marketingun në praktikë;
 • Do të kuptojë financat nga perspektiva e jo financierit.

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/shkolla-profesionale/apliko-online/