Gjuhë Angleze

Informata rreth programit

 

Qëllimi i këtij programi është të trajnojë dhe të certifikojë pjesëmarrësit për nivelin fillestar, elementar, para-mesatar, mesatar, të paraavancuar dhe të avancuar, për ata të cilët kanë pak njohuri  të gjuhës angleze, por u nevojitet edhe një bazë e fortë për të vazhduar më tutje, si dhe ata të cilët dëshirojnë të përforcojnë njohuritë e tyre.

Në secilin nivel pjesëmarrësit përgatiten për të vazhduar pastaj nivelet pasuese.

 

Rezultatet e pritura

 • Shkathtësi në të shkruar;
 • Shkathtësi në të lexuar;
 • Dëgjim dhe bisedim;
 • Zhvillimi i fjalorit të gjuhës angleze përmes bisedimit;
 • Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit të tekstit.

 

Kohëzgjatja e programit: 80 orë / një nivel

 

Kreditë e fituara gjatë programit:

Kredi: Nuk aplikohen

 

Programi i lëndëve:

 • Niveli i Parë i Gjuhës Angleze
 • Niveli Dytë i Gjuhës Angleze
 • Niveli i Tretë i Gjuhës Angleze
 • Niveli i Katërt i Gjuhës Angleze
 • Niveli i Pestë i Gjuhës Angleze
 • Niveli i Gjashtë i Gjuhës Angleze
 • Anglishtja në Biznes (Business English)
 • Anglishtja Ligjore

Anglishtja në Marketing dhe Shitje

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/shkolla-profesionale/apliko-online/